Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Myszyniec, dnia 12.03.2019 r.

K O N K U R S  O F E R T

O TYTUŁ GŁÓWNEGO SPONSORA

ORAZ WYŁĄCZNOŚĆ NA SPRZEDAŻ  PIWA

podczas:

42 Miodobrania Kurpiowskiego

organizowanego w dniu 25 sierpnia 2019 r.

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec,

tel.: 29 772-13-63, e-mail: kulturamyszyniec@gmail.com

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert.

 1. Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie tytułu SPONSORA GŁÓWNEGO oraz wyłączności na sprzedaż piwa podczas „42 Miodobrania Kurpiowskiego” – 25 sierpnia 2019 r. w kompleksie wypoczynkowym „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca.
 2. W zakres konkursu ofert nie wchodzi znajdująca się na terenie kompleksu Karczma.

II. Zakres KONKURSU OFERT.

Wykonawca zobowiązany jest do:

 1. Przygotowania co najmniej 20 rolbarów z piwem, podawanym w jednorazowych kubkach. Przynajmniej dwa gatunki piwa.
 2. Przestrzegania regulaminu „42 Miodobrania Kurpiowskiego”.
 3. Uzyskania zgody na sprzedaż i działalność oraz wszystkich innych niezbędnych pozwoleń.
 4. Obsługi punktów sprzedaży piwa podczas w/w imprezy oraz bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po imprezie.
 5. Posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

Organizator zobowiązany jest do:

 1. Umieszczenia we wszystkich informacjach oraz materiałach reklamowych imprezy logotypu Sponsora Głównego oraz prowadzenie innych działań promocyjnych uzgodnionych pisemnie z oferentem.
 2. Udostępnienia terenu pod sektory handlowe i ogródki piwne z dostępem do energii elektrycznej oraz wody.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty jaką może zapłacić za uzyskanie tytułu Głównego Sponsora oraz wyłączności. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Oferta musi być sporządzona czytelnie, w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz opatrzona pieczątkami imiennymi.
 5. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. W przypadku podpisania oferty przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, do oferty powinno być załączone upoważnienie do podpisywania oferty.
 7. Wszystkie strony oferty zawierające tekst muszą być ponumerowane.
 8. Jeśli wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników tej spółki a do oferty powinna być dołączona umowa spółki.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu lub kopercie, zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

Oferta konkursowa o tytuł SPONSORA GŁÓWNEGO z wyłącznością na sprzedaż piwa podczas „42 Miodobrania Kurpiowskiego” – 25 sierpnia 2019 r.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

„42 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 25 sierpnia 2019 r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej

Tel.:  29 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: kulturamyszyniec@gmail.com

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 8 kwietnia 2019 roku do godz. 14.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku do godz. 14.15.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Myszyniec, dnia 12.03.2019r.

Konkurs ofert na ochronę imprez:

„24 Noc Sobótkowa”

„42 Miodobranie Kurpiowskie”

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel.: 29 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty na ochronę imprez: „24 Noc Sobótkowa” organizowana w dniu 22.06.2019 r. w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz „42 Miodobranie Kurpiowskie” organizowanego w dniach 24.08.2019 r. w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu i 25.08.2019 r. w kompleksie wypoczynkowym „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca.

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest ochrona imprez: „24 Noc Sobótkowa” oraz „42 Miodobranie Kurpiowskie”

II. Zakres KONKURSU OFERT

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert:

 1. Wykonawca zapewni ochronę wyżej wymienionych imprez według grafiku:
Nazwa imprezy Data Godziny pracy Miejsce Ilość pracowników ochrony
Noc Sobótkowa 22.06.2019r. 20:00 - 24:00 Amfiteatr RCKK 8
23.06.2019r. 24:00 - 2:00
Miodobranie Kurpiowskie 24.08.2019r 20:00 - 24:00 Amfiteatr RCKK 8
18:00 - 24:00 Kompleks „Kurpiowska Kraina w Wykroci 5
25.08.2019r. 24:00 - 8:00 5
8:00 - 11:00 20
11:00 - 23:00 35
   
 1. Wykonawca  zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu „24 Nocy Sobótkowej” oraz „42 Miodobrania Kurpiowskiego”
 3. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty za jaką wykona wyżej wymienione zadanie. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.

Kwota zaproponowana za ochronę „24 Nocy Sobótkowej” oraz „42 Miodobrania Kurpiowskiego”.

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, lub osobiście  w zamkniętym opakowaniu  w siedzibie zamawiającego:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

„Oferta konkursowa na ochronę: „24 Noc Sobótkowa” w dniu 22.06.2019 r. oraz
„42 Miodobrania Kurpiowskiego” w dniach 24-25.08.2019 r.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagane terminy realizacji zamówienia.

„24 NOC SOBÓTKOWA” – 22.06.2019 r.

„42 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 24 - 25.08.2019 r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Tel.:  29 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 8 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 15.45.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Gościmy

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish