Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 04.06.2019 r.

KONKURS  OFERT NA WYŁĄCZNOŚĆ NA SPRZEDAŻ LODÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY SORBETÓW I GOFRÓW
podczas: „42 Miodobrania Kurpiowskiego”

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel.: 29 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty na wyłączność na SPRZEDAŻ LODÓW z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów podczas  „42 Miodobrania Kurpiowskiego” organizowanego w dniu 25.08.2019r. (niedziela) - kompleks wypoczynkowy „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca.

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

 1. Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie wyłączności na SPRZEDAŻ LODÓW z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów podczas  „42 Miodobrania Kurpiowskiego” – 25.08.2019r.
 2. W zakres konkursu ofert nie wchodzi znajdująca się na terenie kompleksu Karczma.

II. Zakres Konkursu.

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert:

 1. Wykonawca uzyska miejsce do lokalizacji 4 stoisk handlowych o wymiarach 3x3m wyznaczonych przez organizatora z dostępem do energii elektrycznej znajdujących się w miejscu odbywania się imprezy plenerowej.
 2. Wykonawca  zobowiązuje się do  podpisania oświadczenie  stwierdzające, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu „42 Miodobrania Kurpiowskiego”.
 4. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty jaką może zapłacić za wyłączności. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.
 3. Kwota zaproponowana za wyłączność na sprzedaż lodów  -  100%

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
 5. Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem

Oferta konkursowa na wyłączność sprzedaży lodów z możliwością sprzedaży sorbetów i gofrów podczas 41 Miodobrania Kurpiowskiego” w dniu 25 sierpnia 2019 r.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

„42 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 25.08.2019 r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Telefon:  29 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 21 czerwca 2019 roku do godz. 13.30.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 13.35.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Artykuły - Nowości

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish