Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 22.03.2018 r.

Konkurs ofert na wyłączność sprzedaży miodów pitnych i alkoholi powyżej 3%
z wyłączeniem piwa podczas

„41 Miodobrania Kurpiowskiego”

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel.: 029 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

         Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty na wyłączność sprzedaży miodów pitnych i alkoholi powyżej 3% z wyłączeniem piwa podczas  „41 Miodobrania Kurpiowskiego” organizowanego w dniu 26.08.2018 r. (niedziela) - kompleks wypoczynkowy „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca.

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

 1. Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest uzyskanie wyłączności sprzedaży miodów pitnych i alkoholi powyżej 3% z wyłączeniem piwa podczas „41 Miodobrania Kurpiowskiego” – 26.08.2018 r.
 1. W zakres konkursu ofert nie wchodzi znajdująca się na terenie kompleksu Karczma.

II. Zakres konkursu:

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert:

 1. Wykonawca uzyska miejsce do lokalizacji 3 stoisk handlowych o wymiarach 3x4 m znajdujących się w obrębie Polany Głównej.
 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu wymaganych zezwoleń do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu „41 Miodobrania Kurpiowskiego”.
 4. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty.

 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty jaka może zapłacić za wyłączność. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.
 3. Kwota zaproponowana za wyłączność na sprzedaż - 100%

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, zamkniętym opakowaniu lub kopercie zabezpieczoną w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści.
 5. Oferta powinna być zaadresowana w sposób następujący:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

Oferta konkursowa na wyłączność sprzedaży miodów pitnych i alkoholi powyżej 3%
z wyłączeniem piwa podczas

41 Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 26 sierpnia 2018 r.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania ofert i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

„41 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 26.08.2018 r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Tel.:  (0-29) 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 26 kwietnia 2018 roku do godz. 14.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku o godz. 14.45.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Gościmy

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish