Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Myszyniec, dnia 12.03.2019r.

Konkurs ofert na ochronę imprez:

„24 Noc Sobótkowa”

„42 Miodobranie Kurpiowskie”

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel.: 29 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty na ochronę imprez: „24 Noc Sobótkowa” organizowana w dniu 22.06.2019 r. w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu oraz „42 Miodobranie Kurpiowskie” organizowanego w dniach 24.08.2019 r. w amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu i 25.08.2019 r. w kompleksie wypoczynkowym „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca.

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest ochrona imprez: „24 Noc Sobótkowa” oraz „42 Miodobranie Kurpiowskie”

II. Zakres KONKURSU OFERT

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert:

  1. Wykonawca zapewni ochronę wyżej wymienionych imprez według grafiku:
Nazwa imprezy Data Godziny pracy Miejsce Ilość pracowników ochrony
Noc Sobótkowa 22.06.2019r. 20:00 - 24:00 Amfiteatr RCKK 8
23.06.2019r. 24:00 - 2:00
Miodobranie Kurpiowskie 24.08.2019r 20:00 - 24:00 Amfiteatr RCKK 8
18:00 - 24:00 Kompleks „Kurpiowska Kraina w Wykroci 5
25.08.2019r. 24:00 - 8:00 5
8:00 - 11:00 20
11:00 - 23:00 35
   
  1. Wykonawca  zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy.
  2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu „24 Nocy Sobótkowej” oraz „42 Miodobrania Kurpiowskiego”
  3. Wykonawca rozlicza transakcję z Zamawiającym w PLN.

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty za jaką wykona wyżej wymienione zadanie. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.

Kwota zaproponowana za ochronę „24 Nocy Sobótkowej” oraz „42 Miodobrania Kurpiowskiego”.

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

  1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
  2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
  3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, lub osobiście  w zamkniętym opakowaniu  w siedzibie zamawiającego:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

„Oferta konkursowa na ochronę: „24 Noc Sobótkowa” w dniu 22.06.2019 r. oraz
„42 Miodobrania Kurpiowskiego” w dniach 24-25.08.2019 r.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagane terminy realizacji zamówienia.

„24 NOC SOBÓTKOWA” – 22.06.2019 r.

„42 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 24 - 25.08.2019 r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Tel.:  29 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 8 kwietnia 2019 roku do godz. 15.30. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku o godz. 15.45.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Gościmy

Odwiedza nas 180 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish