Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 01.08.2019r.

KONKURS  OFERT NA WYŁĄCZNĄ OBSŁUGĘ PARKINGU PODCZAS:

„42 Miodobrania Kurpiowskiego”

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel./fax.: 029 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty na wyłączną obsługę parkingu podczas „42 Miodobrania Kurpiowskiego” organizowanego w dniu 25.08.2019r. (niedziela).

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest wyłonienie obsługi parkingu podczas „42 Miodobrania Kurpiowskiego” organizowanego w dniu 25.08.2019r.

II. Zakres KONKURSU OFERT .

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert

 1. Wykonawca musi zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, która zapewni sprawne funkcjonowanie parkingu.
 2. Wykonawca  w własnym zakresie przygotuje teren pod parking i wygrodzi go przy pomocy biało-czerwonej taśmy ostrzegawczej.
 3. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić parking w godzinach od 9:00 do 22:00.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu  „41 Miodobrania Kurpiowskiego”
 5. Wykonawca zobowiązuję się do pobierania jednorazowych opłat za miejsce parkingowe liczonych od wjazdu do wyjazdu pojazdu z parkingu nieprzekraczających 10 zł za samochód osobowy i 30 zł autokar.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykupienia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty za wyłączną obsługę parkingu podczas 42 Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 25 sierpnia 2019r. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.

Kwota zaproponowana za wyłączną obsługę parkingu podczas 42 Miodobrania Kurpiowskiego w dniu 25 sierpnia 2019r. – 100%

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

 1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
 2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, lub osobiście  w zamkniętym opakowaniu  w siedzibie zamawiającego:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

„Oferta konkursowa na wyłączną obsługę parkingu podczas „42 Miodobrania Kurpiowskiego” organizowanego w dniu 25.08.2019r.

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

„42 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 25.08.2019r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Tel/fax  (0-29) 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 9 sierpnia 2019 roku do godz. 14.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2018 roku o godz. 14.15.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Artykuły - Nowości

Gościmy

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish