Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 14.08.2017r.

KONKURS  OFERT PRZEWOZU OSÓB NA TRASIE
MYSZYNIEC-WYKROT-MYSZYNIEC PODCZAS:

„40 Miodobrania Kurpiowskiego”

Ogłaszający:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec, tel./fax.: 029 772-13-63,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu zaprasza do złożenia oferty przewozu osób na trasie Myszyniec-Wykrot-Myszyniec w trakcie trwania „40 Miodobrania Kurpiowskiego”
organizowanego w dniu 27.08.2017r. (niedziela).

I. Opis przedmiotu zamówienia objętego konkursem ofert:

Przedmiotem zamówienia objętym konkursem jest wyłonienie firmy zajmującej się przewozem osób na trasie Myszyniec-Wykrot-Myszyniec podczas  „40 Miodobrania Kurpiowskiego” – 27.08.2017r.

II. Zakres KONKURSU OFERT .

Zakres rzeczowy przedmiotu konkursu ofert

  1. Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami, które odpowiadają wymaganym warunkom technicznym.
  2. Wykonawca  zobowiązuje się do  podpisania oświadczenia  stwierdzającego, że posiada wszystkie prawnie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności będącej przedmiotem oferty oraz posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne atesty, ubezpieczenie OC umożliwiające realizację przedmiotu umowy oraz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób obowiązująca przez cały okres realizowania zamówienia.
  3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu  „40 Miodobrania Kurpiowskiego”
  4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegania ustalonych godzin przejazdu według zestawienia:
Myszyniec-Wykrot 10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00  
Wykrot-Myszyniec   11:00

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

22:30

23:00

III. Opis sposobu i kryteria obliczenia ceny oferty:

  1. Wykonawca zobowiązany jest do podania kwoty za jednorazowy przejazd jednej osoby na wyznaczonej trasie. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w kwocie brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Przy ocenianiu ofert uznanych za ważne Zamawiający będzie się kierował wymogami określonymi w zakresie konkursu ofert.

Kwota zaproponowana za jednorazowy przewóz jednej osób na trasie Myszyniec-Wykrot lub Wykrot-Myszyniec podczas „40 Miodobrania Kurpiowskiego” w dniu
27 sierpnia 2017r.

IV. Informacje dotyczące przygotowania oferty.

  1. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.
  2. Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
  3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  4. Ofertę należy złożyć w formie listowej, lub osobiście  w zamkniętym opakowaniu  w siedzibie zamawiającego:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej

Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

Z dopiskiem:

„Oferta konkursowa na wyłączność przewozu osób na trasie Myszyniec-Wykrot-Myszyniec podczas  „40 Miodobrania Kurpiowskiego”
w dniu 27 sierpnia 2017r.”

Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, zastrzega on sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wybrania oferty i zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie podmiotem, lub ogłoszenie nowego konkursu. O zamknięciu konkursu bez wybrania oferty zamawiający powiadomi pisemnie uczestników.

V. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą mija po 7 dniach od upływu terminu składania ofert.

VI. Wymagany termin realizacji zamówienia.

„40 MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 27.08.2017r.

VII. Udzielanie wyjaśnień dotyczących specyfikacji.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania w formie pisemnej nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający odpowie niezwłocznie na pytanie przesyłając treść wyjaśnienia na piśmie wszystkim Wykonawcom, mającym pytania odnośnie składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

Zdzisław Ścibek – Dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu

Tel/fax  (0-29) 77 21 363 w godz. od 8.00 – 16.00 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VIII. Składanie i otwieranie ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie. Termin składania ofert  upływa w dniu 18 sierpnia 2017 roku do godz. 15.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00.

Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty, miejscu i terminie podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Artykuły - Nowości

Gościmy

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish