Drukuj

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informacja o zmianie oferty na realizację techniki scenicznej podczas imprezy plenerowej pod nazwą „42 Miodobranie Kurpiowskie:”

Zamawiający wprowadza dodatkowo do przedstawionego ogłoszenia następujące zamówienie:

- wynajem agregatu prądotwórczego.

Moc agregatu zgodnie z wymaganiami na nagłośnienie i oświetlenie oraz wymogami ekranu LED – 1 sztuka (moc 20 KW), wraz z obsługa na czas pracy agregatu. Paliwo do agregatu wliczone w cenę wynajmu agregatu.

Termin składania ofert wydłużony został do dnia 12 sierpnia 2019 roku do godz. 1200 .

Pozostałe warunki ogłoszenie bez zmian.

 

Myszyniec, dnia 17 VII 2019 r.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej                                          
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07 – 430 Myszyniec
NIP 758-10-45-449
Tel. 29 77 21 363

Zapytanie o cenę.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację:
- techniki estradowej tzn. nagłośnienie estradowe i oświetlenie
- w załączeniu znajdują się ridery zespołów występujących podczas imprezy.
Pozostałe zespoły dostosują się do w/w riderów.

Na imprezę plenerową pod nazwą: „Miodobraniowa Noc Kabaretowa” w dniu 24 sierpnia 2019 r w Amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przy ul. Dzieci
Polskich i „42 Miodobranie Kurpiowskie” w dniu 25 sierpnia 2019 r. w Kompleksie „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca.


Termin i miejsce imprezy: 24 sierpnia 2019 r. (sobota) Amfiteatrze Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich. Impreza w godzinach od 20 00 do 24 00
25 sierpnia 2019 roku (niedziela) w Kompleks „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie koło Myszyńca. Impreza od 12 00 do 22 00 .

Prosimy o przesłanie oferty listownie na adres Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec.
Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Regionalne Centrum Kultury im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

OFERTA NA REALIZACJĘ TECHNIKI SCENICZNEJ
Podczas imprezy plenerowej pn. „42 Miodobranie Kurpiowskie”.
1. Termin składania ofert upływa dnia 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 12 00 .

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godz. 12 10 w Sali konferencyjnej RCKK w Myszyńcu.

4. W ofercie cenowej należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może od Wykonawcy żądać pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w riderach załączonych do niniejszego zapytania ofertowego, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że realizuje całą technikę sceniczną w trakcie trwania imprezy: 24 VIII 2019 r (sobota) – „Miodobraniowa Noc Kabaretowa” i 25 VIII 2019 r (niedziela) - „42 Miodobranie Kurpiowskie”.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wraz z ofertą cenowa prosimy o podanie terminu obowiązywania oferty.
Osoba do kontaktów z ramienia RCKK w Myszyńcu ww. sprawie Karol Samsel – tel. 29 77 21 363.

 

Z poważaniem
Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK w Myszyńcu

 

Natalia Kukulska Elektro Rider 

Natalia Kukulska Plener

Reggaeside rider

Rider Liber & InoRos

Rider Marcin Daniec

Rider Kabaret z Konopi

Rider Kabaret Weźrzesz

Zespoły ludowe