Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 28 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: RCKK-MK.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia i oświetlenia w czasie imprezy pod nazwą „44. Miodobranie Kurpiowskie” organizowanych  w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku. W dniu 28 sierpnia w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 2. W dniu 29 sierpnia 2021 roku w Kompleksie „Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca. W załączniku znajdują się  ridery zespołów występujących podczas imprezy. Pozostałe zespoły będą musiały dostosować się do sprzętu, który jest wymieniony w ww. riderach.

Postępowanie prowadzone na zasadach zapytania ofertowego – rozeznanie cen rynkowych.

Zapytanie ofertowe z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. brutto

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej  im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu z siedzibą w Myszyńcu, Plac Wolności 58, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Myszyniec - nr wpisu 4/2011, NIP 758-10-45-449, REGON 001301494,

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia i oświetlenia w czasie imprezy pod nazwą „44. Miodobranie Kurpiowskie” organizowanych  w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku.

W dniu 28 sierpnia  Miodobraniowa Noc Kabaretowa w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 2, w godz. Od 1900 do 2400.

W dniu 29 sierpnia 2021 roku główna część Miodobrania Kurpiowskiego w Kompleksie „Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca w godz. Od 1130 do 2200.

W dniu 29 sierpnia Wykonawca zapewni agregat prądotwórczą do realizacji zamówienia.

2. Termin składania ofert upływa  dnia 08 lipca 2021 r. o godz. 1200.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.07.2021 r. o godz. 1205  w sali konferencyjnej – II piętro w budynku RCKK w Myszyńcu. 

5. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Riderach zespołów załączonych do niniejszego zapytania ofertowego, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości że, realizuje całą technikę sceniczna w trakcie trwania imprezy „44. Miodobranie Kurpiowskie”, która odbywa się na w dniach 28-29 sierpnia.2021 r.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Formularz oferty w załączeniu do zapytania.

III. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

5. Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

9. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

10. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

IV. FORMY ROZLICZENIA

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

V. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Karol Samsel - tel. 29 7721363 e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

VI. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:

1. nie wpłynie żadna oferta,

2. wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu ze względu na niegodność z treścią niniejszego ogłoszenia lub zawierają błędy formalne lub wady prawne,

3. wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu ze względu na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu

4. oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,

5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

VIII. SPOSÓB PUBLIKACJI

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl  oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

X. Załączniki do ogłoszenia

Treść oferty

Wzór umowy

BRO

Jula 

VIDEO dźwięk

VIDEO światło

Paranienormalni

Czwarta Fala

Zespoły ludowe

Biuletyn Informacji Publicznej

EtnoPolska

Rok ks. Władysława Skierkowskiego

Galeria

Koło przewodników po Kurpiach

Program Kulturalny "KIERC"

Deklaracja dostępności

Informacja o dofinansowaniu

napis kopia

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Gościmy

Odwiedza nas 43 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish