Grudzień już na horyzoncie, a wraz z nim "Mikołajkowy tydzień z RCKK"! 🎅🎄:D
Gorąco zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które przygotowaliśmy na ten wyjątkowy czas:
✳️ 2 grudnia - I. Mikołajkowy Turniej Esportowy - EA FC 24
✴️ 5 grudnia - Warsztaty wicia wianków bożonarodzeniowych
✳️ 6 grudnia - Seanse filmowe dla dzieci i młodzieży
✴️ 6 grudnia - Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych
✳️ 7 grudnia - Seanse filmowe z RCKK
✴️ 8 grudnia - Seanse filmowe z RCKK
✳️ WIELKI FINAŁ - 10 grudnia - Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy.
Szykuję się tydzień pełen wyjątkowych wrażeń, a to wszystko z myślą o Was!
Do zobaczenia! ❤ 🖐
PS. Bardzo prosimy o udostępnienia. 🙏

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

KURPIOWSKI LUDOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY

1. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

1.Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą z udziałem twórców ludowych produkujących wyroby regionalne (spożywcze i rękodzielnicze), stowarzyszeń i przedstawicieli KGW mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórców przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych, roślin i krzewów ogrodowych lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

2.Organizatorem Jarmarku jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu; Plac Wolności 58; 07-430 Myszyniec; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku.

4.Organizator Jarmarku zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny.

4.1 Zgłoszenia przesyłane będą weryfikowane pod względem formalnym oraz proponowanego asortymentu.

4.2 Koordynator części handlowo-wystawienniczej poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.

5. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora bez możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną godziną z możliwością nałożenia Kary na wystawcę przez organizatora w wysokości 200,00 PLN. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska winny być ustalone z Koordynatorem części handlowo – wystawienniczej i mogą być zmienione wyłącznie za jego zgodą.

6. Wystawca otrzymuje identyfikator (1 szt.), który jest też przepustką na wjazd i wyjazd samochodem na wyznaczony teren Jarmarku przez organizatora (jedynie w wyznaczonych godzinach) tj. przed rozpoczęciem jarmarku oraz po jego zakończeniu.

7. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych w godzinach otwarcia Jarmarku.

8. Udostępnione przez Koordynatora części handlowo – wystawienniczej miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który jest za nie odpowiedzialny tzn. zobowiązany jest dbać o nie, chronić przed zabrudzeniem. W przypadku, gdy miejsce ulegnie zniszczeniu, z wyjątkiem przyczyn spowodowanych przez działanie sił przyrody, odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Wystawca.

9. Wystawcy zorganizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez Koordynatora części handlowo – wystawienniczej.

10. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym stoiskiem. Chyba, że zostanie to skonsultowane z Koordynatorem części handlowo – wystawienniczej i wyrażeniu przez niego zgody.

11. Lokalizację stoiska wskazuje Koordynator części handlowo – wystawienniczej, przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

12. Koordynator części handlowo – wystawienniczej zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

13. Nie dopuszcza się ustawiania stoisk własnych Wystawców bez zgody Koordynatora części handlowo-wystawienniczej.

14. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą produktów żywnościowych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

15. Wystawcy są zobowiązani do posiadania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na prowadzoną działalność gospodarczą na terenie Jarmarku.

16. Wystawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych Koordynatora części handlowo – wystawienniczej dotyczących estetyki stoiska.

17. Wystawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z Covid-19 (jeśli zajdzie taka potrzeba).

18. Za bieżące utrzymanie porządku i czystość stoiska odpowiada Wystawca.

19. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawców. W uzasadnionych przypadkach Koordynator lub osoba przez niego wskazana, zastrzegają sobie prawo ingerencji w ich formę lub godzinę wykonania.

20. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia placówki handlu, w tym przypadku stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

21. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy w obrębie własnego stoiska w zakresie uzgodnionym z Koordynatorem pod warunkiem, że nie zakłóca tym normalnego toku imprezy oraz estetyki miejsca jarmarku i otoczenia. Reklama poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody Koordynatora i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem. W przeciwnym razie reklama taka podlega likwidacji na koszt wystawcy.

22. Koordynator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/ towaru Wystawcy, który według niego jest niezgodny z charakterem Jarmarku.

23. Wystawca wystawia na swoim stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym Jarmarku. Koordynator części handlowo – wystawienniczej zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju, wyglądu i ilości wystawianych oraz sprzedawanych produktów na Jarmarku.

24. Osoby nie będące Wystawcami, a wystawiające swoje produkty w obrębie Jarmarku będą usuwane z jego terenu przez Koordynatora części handlowo – wystawienniczej lub służby porządkowe.

25. Wynajem stoisk handlowych dla Wystawców jest bezpłatny.

 

II. Ubezpieczenia

1 Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.

2. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.

3. Organizator ani Koordynator nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

 

III. Komunikacja (transport i zaopatrzenie)

1. Do obowiązków Wystawców należy:

a) zorganizowanie dostawy i opuszczenie samochodami terenu Jarmarku najpóźniej na 60 minut przed planowanymi godzinami otwarcia stoisk.

b) ponowny wjazd samochodami na teren imprezy możliwy jest jedynie po planowanych godzinach zamknięcia stoisk.

c) zapewnienie rezerw towaru gwarantujących całodzienne zaopatrzenie.

2. Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów muszą być bezwzględnie przestrzegane. Nie zastosowanie się będzie skutkowało otrzymaniem mandatu karnego.

3. Wjazd i parkowanie na terenie Jarmarku muszą odbywać się z zachowaniem przepisów Prawa o ruchu drogowym.

 

IV. Postanowienia Końcowe

1. Podczas trwania imprezy pełniony będzie przez koordynatora stały dyżur w godzinach trwania Jarmarku.

2. Wystawca zobowiązuje się do zapewnienia czynności stoiska w okresie trwania Jarmarku.

3. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć Wystawcę z terenu Jarmarku.

4. Ewentualne reklamacje wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organizatora Jarmarku.

5. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.

6. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Ewentualne spory pomiędzy Koordynatorem, a Wystawcami wynikłe w związku z imprezą rozstrzygał będzie właściwy Sąd.

8. Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, Koordynatorowi, służbom porządkowym, jak również Policji.

9. Osoba kontaktowa: Tomasz Mierzejek – Animator Kultury RCKK

tel.: +48 513-499-115 / +29 772-13-63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

Drodzy!
Z wielką radością ogłaszamy już 3. edycję konkursu fotograficznego, który w tym roku nosi nazwę "Puszcza Kurpiowska w fotografii". 
Zapraszamy gorąco wszystkich miłośników i pasjonatów fotografii, chcący poprzez swoje kadry, ukazać nam piękno Kurpiowszczyzny, wyjątkowość świata roślin oraz zwierząt i przedstawić swój punkt widzenia na otaczającą nas przyrodę. 
Szczegóły na plakacie. 
 
 

REGULAMIN KONKURSU
„PUSZCZA KURPIOWSKA W FOTOGRAFII”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Puszcza Kurpiowska w fotografii”, zwanego dalej „Konkursem” jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, zwane dalej „Organizatorem”. Współorganizatorami wydarzenia są: Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Powiat Ostrołęcki oraz Nadleśnictwo Myszyniec.

2. Celem konkursu jest:

 • wzbogacenie zasobów promocyjnych o fotografie Puszczy Kurpiowskiej, które zostaną wykonane przez uczestników konkursu,
 • uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno Puszczy Kurpiowskiej, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów,
 • odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Puszczy Kurpiowskiej,
 • wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Puszczy Kurpiowskiej
  w sposób promujący jej walory.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz Dorośli od 18 lat.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania na stronie Organizatora.

6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod nr tel. 29 77 21 363 bądź pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zarówno profesjonaliści jak i amatorzy z terenu Gminy Myszyniec.

2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia wraz z materiałami konkursowymi powinny złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie.

3. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie Puszczy Kurpiowskiej, w 2022 i 2023 roku.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej.

5. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez:

a) złożenie prac konkursowych w siedzibie Organizatora, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) z dopiskiem „Puszcza Kurpiowska w fotografii – imię i nazwisko uczestnika” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia.

b) złożenie prac konkursowych w formie elektronicznej poprzez przesłanie pliku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w wiadomości „Puszcza Kurpiowska w fotografii – imię i nazwisko uczestnika” z wypełnioną i zeskanowaną kartą zgłoszenia.

2. Wraz z pracami konkursowymi uczestnik składa Kartę Zgłoszenia Uczestnika konkursu fotograficznego.

Wzór karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu konkursu.

 

III. Opis fotografii

1. Fotografia musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10MB.
W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie powinny posiadać znamion ingerencji elektronicznej programów graficznych. Obróbka fotografii może ograniczać się jedynie do rozjaśniania, zmian kontrastu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne i powodować będą dyskwalifikację pracy.

3. Fotografie niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.

5. Udział w konkursie wezmą osoby, które od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 1 grudnia 2023 roku złożą swoje prace konkursowe wraz z wymaganymi danymi.

6. W trakcie nadsyłania prac konkursowych Organizator może wezwać uczestnika konkursu do uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub w materiałach przesłanych na konkurs. Dane uczestników konkursu mogą być uzupełnianie do dnia składania zgłoszeń konkursowych. W przypadku nie uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub materiałach konkursowych w ww. terminie prace uczestnika konkursu zostaną odrzucone.

 

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 2. Spośród nadesłanych fotografii Komisja konkursowa wybierze trzy fotografie, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategoriach: dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz dorośli od 18 lat.

3. Komisja konkursowa może wybierać w poszczególnych kategoriach również fotografie wyróżnione. Decyzja o ilości prac wyróżnionych należy do Komisji konkursowej.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu i nie podlegają odwołaniu.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora.

 

V. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe i rzeczowe, których fundatorem jest Organizator.

2. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego 10 grudnia 2023 r. zorganizowanego przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania również innych, wybranych przez siebie prac spośród prac nienagrodzonych.

3. Odbiór nagród zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez zwycięzców (opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich).

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.            

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii
na wystawie konkursowej oraz z udzieleniem Organizatorowi majątkowych praw autorskich do fotografii i niekonsultowane eksponowanie oraz na ich bezpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym punkcie, tj. udzielenie licencji. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet w tym na stronach Organizatora, materiały drukowane w tym Biuletyn Informacyjny Gminy Myszyniec i publikacje książkowe Organizatora) oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz w celach promocji Miasta i Gminy Myszyniec. Upoważnienie do korzystania z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje nieodpłatnie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, wielorazowej reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem i promocją Miasta i Gminy Myszyniec.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w powyższym zakresie. Fotografie przyrodnicze (fauny) muszą być wykonane w sposób uwzględniający zasady ochrony zwierząt wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5. Dokonując zgłoszenia prac do konkursu uczestnik, a w przypadku dzieci i młodzieży którzy nie ukończyli 18 lat rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu i jego promocji oraz późniejszych publikacji fotografii.

6. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy poczty elektronicznej lub nadawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

11. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

REGULAMIN KONKURSU

BOŻONARODZENIOWE OZDOBY


 1. Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem konkursu mogą być tylko dzieci ze szkół podstawowych.


2. Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 • inspiracja do poszukiwania nowych form plastycznych,
 • stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
 • pielęgnowanie tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych,
 • umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.


3. Zadanie konkursowe:

Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej.

 

4. Termin:

Prace przyjmowane będą w sekretariacie RCKK do dnia 8 grudnia 2023 r. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia dostępną do pobrania na stronie www.rckkmyszyniec.pl.

 

5. Ocena prac i zasady przyznawania nagród:

 • o wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • prace ocenianie będą zgodnie z następującymi kryteriami:

- ogólny wyraz artystyczny;                        

- estetyka wykonania;                                                                                                                                                                         

- oryginalność pomysłu;                                                                                                                                                                                       

- użyte materiały;                                                                                                                                                                                          

- stopień trudności wybranej techniki plastycznej;                                                                                                                                        

- nawiązanie do tematyki świątecznej.

 • Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz dyplomy;
 • Rozstrzygnięcie konkursu obędzie się 10 grudnia 2023 r. podczas Kurpiowskiego Ludowego Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Prace przekazane na rzecz konkursu przechodzą na własność Organizatora i zostaną wystawione na kiermaszu bożonarodzeniowym.
 • Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA

Z ogromną radością zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 25-lecia Samorządu Powiatu Ostrołęckiego, które odbędą się już w najbliższą sobotę 28 października 2023 roku.
W tym oto dniu obędzie się uroczysta msza św. w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu z oprawą muzyczną Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. Tadeusz Sygietyńskiego!
Gorąco zapraszamy w imieniu Organizatorów do wzięcia udziału w tym niezwykle wyjątkowym, ważnym i monumentalnym wydarzeniu!
Do zobaczenia!

#kurpie #kurpiowszczyzna #rckk #myszyniec #gminamyszyniec #powiatostrołęcki #województwomazowieckie #marszałekwojewództwamazowieckiego #mazowsze #zespółludowymazowsze #wyjątkowykoncert

Podkategorie