DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie w sprawie dostępności

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rckkmyszyniec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej (opisów).
 • Odnośniki strony nie posiadają opisu alternatywnego celu linku.
 • formularze nie posiadają powiązanych etykiet tekstowych.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych oraz napisów w filmach.
 • Część artykułów nie posiada wyrównania tekstów od lewej do prawej. (brak lub utrudniona dostępność dla osób z dysleksją).
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych.
 • Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Wyłączenia:

 • Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • Multimedia nadawane na żywo.
 • Mapy.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 • Treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż RCKK i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
 • Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782, 1378), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały, których nie można przedstawić w sposób cyfrowy z przyczyn technicznych, wiązałoby się to z utratą autentyczność lub podmiot poniósłby za duże koszty.
 • Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zmiana rozmiaru strony - przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[SHIFT] oraz [-] aby pomniejszyć widok.

 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Osowiecki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (29) 77 21 363. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub któregoś z ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu w związku
z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, rozpoczęło proces osiągnięcia maksymalnej dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Dostosowania strony do wymagań prawnych jest procesem, który jest realizowany na bieżąco
na podstawie testów własnych oraz uwag nadsyłanych przez użytkowników.

Będziemy wdzięczni za przesyłanie wszelkich uwag.

Inne informacje i oświadczenia

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

 1. I.Budynek główny

Siedziba Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58

07-430 Myszyniec

Na czas przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności budynek RCKK jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Do budynku prowadzą 4 wejścia:

1) wejście główne do budynku od strony Placu Wolności (przy drodze krajowej nr 53)- wejście po schodach. Nie ma podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.

Wejście jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami. W razie kontaktu telefonicznego pracownik RCKK zejdzie na spotkanie z klientem, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku.

2) drugie wejście znajdujące się od strony przystanku autobusowego przy Pl. Wolności, prowadzi do sali widowiskowej i jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (wejście z poziomu chodnika). Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.

3) trzecie wejście znajdujące się na terenie podwórza RCKK, prowadzi do budynku głównego
i umożliwia wejście do holu oraz do toalet. Wejście jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami (wejście z poziomu chodnika), podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.

3) czwarte wejście znajdujące się przy Placu Wolności (droga gminna) prowadzi do drugiej części budynku i umożliwia wejście do pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz na scenę w sali widowiskowej. Wejście dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami – przy schodach zamontowana winda elektryczna. Drzwi nieprzesuwne, otwierane ręcznie.

Nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma obszarów kontroli.

Pracownicy RCKK zawsze służą pomocą w pokonaniu istniejących jeszcze barier.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada dwa piętra. Komunikacja między piętrami odbywa się wyłącznie schodami.

Brak oznaczeń krawędzi schodów.

Brak windy.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia znajdujące się na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, obok klatki schodowej.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy wejściu głównym, w korytarzu została umieszczona tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń w budynku.

Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń zapewnionych w sposób głosowy.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze w holu budynku, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.

Sala widowiskowa dostosowana dla osób ze szczególnym potrzebami. Do sali prowadzi wejście bezpośrednio z poziomu chodnika. Istnieje możliwość demontażu foteli w pierwszym rzędzie na potrzeby osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sala wyposażona również w schodołaz. Schodołaz zapewnia również możliwość dostania się osób poruszających się na wózkach inwalidzkich na hol główny budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Usytuowanie budynku w centrum miasta umożliwia korzystanie z parkingów ogólnodostępnych.

Brak miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Łatwy dostęp do budynku dla osób korzystających z komunikacji autobusowej.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi on-line. Nie posiadamy umowy z Polskim Związkiem Głuchoniemych.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu: Zdzisław Ścibek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
nr tel.: 29 77 21 363

Na podany adres email można kierować także wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać prośby o zapewnienie dostępności.

 1. II.Budynek – zaplecze sportowe przy stadionie miejskim przy ul. Dzieci Polskich

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu posiada w w/w budynku dwa pomieszczenia znajdujące się na I piętrze.

1.Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

1) Budynek posiada jedno piętro. Wejście do budynku bezpośrednio ze strony chodnika lub stadionu. Do wejścia głównego prowadzi podjazd z obustronnymi poręczami dla osób niepełnosprawnych oraz dla osób chcących wejść z wózkiem dziecięcym.

- nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,

- w budynku nie ma obszarów kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Komunikacja między parterem a piętrem odbywa się wyłącznie schodami.

Brak oznaczeń krawędzi schodów.

Brak windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku.

W budynku znajdują się 2 toalety przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wejście do toalet znajduje się na zewnątrz budynku, od strony stadionu, z poziomu chodnika.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych.

Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking.

Brak miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym.

6. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.

W budynku w chwili obecnej nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi on-line.

 


RAPORT