Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu
w ramach ”39 Miodobrania Kurpiowskiego” ogłaszają

konkurs twórczości ludowej
„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

Regulamin

1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:

o wycinanka

o plecionkarstwo

o bursztyniarstwo

o ciasto obrzędowe

o kierce

o kwiaty (bukiety kurpiowskie)

o garncarstwo

o rzeźba

o tkactwo

o haft

o koronka

o kowalstwo

Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs.

Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

2. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

3. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce
w poszczególnych kategoriach przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.

4. Praca powinna zawierać notę z informacją:

o imię i nazwisko

o adres

o telefon, adres e - mail

5. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia
26 lipca 2016r. do godz.15:00

6. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!

7. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.

8. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator