Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
oraz
Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”40 Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej
„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”
im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny. Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka
 • plecionkarstwo
 • bursztyniarstwo
 • ciasto obrzędowe
 • kierce
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe)
 • garncarstwo
 • rzeźba
 • tkactwo
 • haft
 • koronka
 • kowalstwo
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Każda praca musi być oznaczona w następujący sposób:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • telefon, adres e – mail
 • kategoria konkursowa
 1. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 27 lipca 2017r. do godz.15:00
 2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!
 3. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 5. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 6. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie będą umieszczone w publikacji pokonkursowej „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej - Myszyniec 2017” oraz na wystawie prac w Muzeum „Zagajnica Kurpiowska” przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 22 września 2017 r.

 

Anna Kordecka (1897 – 1974) – urodzona  w Świdwiborku koło Myszyńca. Należała do najwszechstronniej uzdolnionych twórców ludowych na Kurpiowszczyźnie. Była nie tylko świetną wycinankarką, ale również najwybitniejszą kurpiowską tkaczką i hafciarką. Działaczka na rzecz zachowania kultury kurpiowskiej. Jedna z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kurpianka” w Myszyńcu a także Spółdzielni „Kurpianka” w Kadzidle. Współorganizatorka konkursów sztuki ludowej. Za swą działalność społeczną w zachowaniu dorobku kulturowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasług.