REGULAMIN konkursu "Myszyniec na widokówce"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Myszyniec na widokówce”, zwanego dalej „konkursem” jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:

- wzbogacenie zasobów przedsięwzięć promocyjnych o widokówki Myszyńca, które powstaną na bazie zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno Myszyńca, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów,

- odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Myszyńcu,

- wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Myszyńca (krajobraz, architektura) w sposób promujący walory architektoniczne i przyrodnicze Myszyńca

- stworzenie z prac uczestników widokówek promujących Myszyniec.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz Dorośli od 18 lat.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania na stronie Organizatora.

6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod nr tel. 29 77 21 363 bądź pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zarówno profesjonaliści jak
i amatorzy z terenu Gminy Myszyniec.

2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia wraz z materiałami konkursowymi powinny złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie.

3. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie Myszyńca, w 2020 i 2021 roku.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej.

5. Fotografia zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez:

a) złożenie prac konkursowych w siedzibie Organizatora, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) z dopiskiem „Myszyniec na widokówce – imię i nazwisko uczestnika” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia.

b) złożenie prac konkursowych w formie elektronicznej poprzez przesłanie pliku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w wiadomości „Myszyniec na widokówce – imię i nazwisko uczestnika” z wypełnioną i zeskanowaną kartą zgłoszenia.

2. Wraz z pracami konkursowymi uczestnik składa Kartę Zgłoszenia Uczestnika konkursu fotograficznego.

Wzór karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu konkursu.

 

III. Opis fotografii

1. Fotografia musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10MB.
W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie powinny posiadać znamion ingerencji elektronicznej programów graficznych. Obróbka fotografii może ograniczać się jedynie do rozjaśniania, zmian kontrastu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne i powodować będą dyskwalifikację pracy.

3. Fotografie niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.

5. Udział w konkursie wezmą osoby, które od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 listopada 2021 roku złożą swoje prace konkursowe wraz z wymaganymi danymi.

6. W trakcie nadsyłania prac konkursowych Organizator może wezwać uczestnika konkursu do uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub w materiałach przesłanych na konkurs. Dane uczestników konkursu mogą być uzupełnianie do dnia składania zgłoszeń konkursowych.
W przypadku nie uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub materiałach konkursowych w ww. terminie prace uczestnika konkursu zostaną odrzucone.

 

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 2. Spośród nadesłanych fotografii Komisja konkursowa wybierze trzy fotografie, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategoriach: dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz dorośli od 18 lat.

3. Komisja konkursowa może wybierać w poszczególnych kategoriach również fotografie wyróżnione. Decyzja o ilości prac wyróżnionych należy do Komisji konkursowej.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu i nie podlegają odwołaniu.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
i mediach społecznościowych Organizatora.

 

V. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe, których fundatorem jest Organizator.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent rzeczowy.

3. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Myszyniec na widokówce” zorganizowanej przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania również innych, wybranych przez siebie prac spośród prac nienagrodzonych.

4. Odbiór nagród zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez zwycięzców (opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich).

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.    

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii
w wystawie konkursowej oraz z udzieleniem Organizatorowi majątkowych praw autorskich do fotografii i niekonsultowane eksponowanie oraz na ich bezpłatne wykorzystywanie
w celach promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym punkcie, tj. udzielenie licencji. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet w tym na stronach Organizatora, materiały drukowane w tym Biuletyn Informacyjny Gminy Myszyniec i publikacje książkowe Organizatora) oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz w celach promocji Miasta i Gminy Myszyniec. Upoważnienie do korzystania z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje nieodpłatnie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, wielorazowej reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem i promocją Miasta i Gminy Myszyniec.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w powyższym zakresie. Fotografie przyrodnicze (fauny) muszą być wykonane w sposób uwzględniający zasady ochrony zwierząt wynikające
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5. Dokonując zgłoszenia prac do konkursu uczestnik, a w przypadku dzieci i młodzieży którzy nie ukończyli 18 lat rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu i jego promocji oraz późniejszych publikacji fotografii.

6. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy poczty elektronicznej lub nadawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

11. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA