Regulamin Konkursu „Ocalić od zapomnienia”

Myszyniec 2022

 

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu ogłasza:

Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży z Gmin: Myszyniec i Czarnia

„Ocalić od zapomnienia”

Konkurs odbędzie się 11 kwietnia 2022 r. w godzinach 10:00 -13:00 w budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Cele Konkursu:

 • podtrzymanie tradycyjnej sztuki ludowej,
 • popularyzację rękodzieła ludowego wśród dzieci
  i młodzieży,
 • wyłonienie młodych twórców ludowych.

Dziedziny obejmujące konkurs:

 • Wycinanka – leluja, gwiazda
 • Pisanka - skrobanka
 • Haft,
 • Kwiaty,
 • Wiedza o Kurpiach.

Kategoria wiekowa:

 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Średnia

Prace konkursowe w całości będą wykonywane w trakcie trzygodzinnych warsztatów.

Przygotowanie do konkursu:

 • Wycinanka – organizatorzy konkursu zapewniają papier przeznaczony do wykonania wycinanek (2 szt. na jednego uczestnika). Każdy uczestnik we własnym zakresie przynosi nożyczki.
 • Pisanka – uczestnicy we własnym zakresie zabarwiają pisankę, a w trakcie trwania konkursu ją „wydrapują”. Minimalna ilość wykonanych pisanek to 1 sztuka.
 • Haft – każdy uczestnik otrzyma płótno z wyrysowanym kwiatem i nici (mulina), we własnym zakresie przynosi igłę.
 • Kwiaty – organizatorzy zapewniają bibułę marszczoną. Każdy uczestnik we własnym zakresie zabiera nożyczki, drut i inne elementy potrzebne do wykonania kwiatów.
 • Wiedza o Kurpiach

- każda szkoła wystawia dwóch reprezentantów, tworzących drużynę bez podziału na kategorie wiekowe. Każda z drużyn będzie losowała zestaw pytań przygotowany przez organizatora,

- konkurs wiedzy o Kurpiach obejmuje następującą tematykę: historia Kurpi, architektura kurpiowska, sprzęty rolnicze i użytkowe stosowane na Kurpiach, strój ludowy, gwara kurpiowska, zwyczaje i obrzędy, tradycje i taniec kurpiowski,

- każda z drużyn odpowiada ustnie na wylosowane pytania,

- odpowiedzi będą ocenianie przez komisję powołaną przez organizatora,

- w przypadku takiej samej liczby punktów komisja ma prawo do zadania dodatkowych pytań.

Inne postanowienia:

 • Organizatorzy zapewniają warunki i miejsce.
 • Prace pozostawione do oceny komisji powinny być skończone oraz opisane (imię i nazwisko, wiek uczestnika, adres szkoły, którą reprezentuje).
 • Wzornictwo i technika wykonania zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Organizatorzy zobowiązują się do powołania rzetelnej komisji oceniającej pracę.
 • Komisja dokona oceny prac w każdej kategorii i przydzieli miejsca od 1-3.
 • Komisja może nie przyznawać wszystkich miejsc w kategorii lub przyznać wyróżnienia.
 • Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z konkursu.

Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie należy nadesłać do 8 kwietnia 2022 r. 

na adres RCKK w Myszyńcu. Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karta zgłoszenia

 

XV KONKURS LUDOWEJ PIEŚNI

PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

 

Sala kinowo -widowiskowa RCKK

11 listopada 2021 r.

CELE KONKURSU

 • ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

 

KATEGORIE

1. Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16,
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

2. Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16,
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat,
 • seniorzy powyżej 60 lat,

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki).    

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii!

 

OCENY I NAGRODY

1. Komisja oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • kompletność stroju kurpiowskiego,  

2. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III.  

3. Jury może przyznać wyróżnienie.

4.Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc.

5. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu.

6. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu.

7. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie i czytelny podpis karty zgłoszeń, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58 w terminie do 8 listopada 2021 r.

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

 

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2021 roku o godzinie 14:00 w sali kinowo - widowiskowej RCKK, Pl. Wolności 58.

Zgłoszenie do udziału w XV Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją, przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

REGULAMIN konkursu "Myszyniec na widokówce"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod hasłem „Myszyniec na widokówce”, zwanego dalej „konkursem” jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, zwane dalej „Organizatorem”.

2. Celem konkursu jest:

- wzbogacenie zasobów przedsięwzięć promocyjnych o widokówki Myszyńca, które powstaną na bazie zdjęć wykonanych przez uczestników konkursu

- uwrażliwienie społeczności lokalnej na piękno Myszyńca, a także zachęcenie do poznawania okolicznych terenów,

- odkrywanie miejsc cennych i atrakcyjnych w Myszyńcu,

- wyłonienie fotografii najlepiej odzwierciedlających piękno Myszyńca (krajobraz, architektura) w sposób promujący walory architektoniczne i przyrodnicze Myszyńca

- stworzenie z prac uczestników widokówek promujących Myszyniec.

3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz Dorośli od 18 lat.

5. Regulamin konkursu dostępny będzie przez cały czas jego trwania na stronie Organizatora.

6. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy pod nr tel. 29 77 21 363 bądź pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

II. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli, zarówno profesjonaliści jak
i amatorzy z terenu Gminy Myszyniec.

2. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia wraz z materiałami konkursowymi powinny złożyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w konkursie.

3. Fotografie zgłoszone do konkursu muszą zostać zrobione wyłącznie na terenie Myszyńca, w 2020 i 2021 roku.

4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji konkursowej.

5. Fotografia zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

6. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.

7. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez:

a) złożenie prac konkursowych w siedzibie Organizatora, Plac Wolności 58, 07-430 Myszyniec na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive) z dopiskiem „Myszyniec na widokówce – imię i nazwisko uczestnika” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia.

b) złożenie prac konkursowych w formie elektronicznej poprzez przesłanie pliku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w wiadomości „Myszyniec na widokówce – imię i nazwisko uczestnika” z wypełnioną i zeskanowaną kartą zgłoszenia.

2. Wraz z pracami konkursowymi uczestnik składa Kartę Zgłoszenia Uczestnika konkursu fotograficznego.

Wzór karty zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekuna prawnego stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu konkursu.

 

III. Opis fotografii

1. Fotografia musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 10MB.
W razie potrzeby uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania na adres Organizatora zdjęcia w lepszej rozdzielczości.

2. Fotografie zgłoszone do konkursu nie powinny posiadać znamion ingerencji elektronicznej programów graficznych. Obróbka fotografii może ograniczać się jedynie do rozjaśniania, zmian kontrastu i redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne i powodować będą dyskwalifikację pracy.

3. Fotografie niespełniające wymagań konkursowych zostaną zdyskwalifikowane.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.

5. Udział w konkursie wezmą osoby, które od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 30 listopada 2021 roku złożą swoje prace konkursowe wraz z wymaganymi danymi.

6. W trakcie nadsyłania prac konkursowych Organizator może wezwać uczestnika konkursu do uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub w materiałach przesłanych na konkurs. Dane uczestników konkursu mogą być uzupełnianie do dnia składania zgłoszeń konkursowych.
W przypadku nie uzupełnienia danych w zgłoszeniach lub materiałach konkursowych w ww. terminie prace uczestnika konkursu zostaną odrzucone.

 

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatora. 2. Spośród nadesłanych fotografii Komisja konkursowa wybierze trzy fotografie, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce w kategoriach: dzieci i młodzież od 7 do 18 lat oraz dorośli od 18 lat.

3. Komisja konkursowa może wybierać w poszczególnych kategoriach również fotografie wyróżnione. Decyzja o ilości prac wyróżnionych należy do Komisji konkursowej.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu i nie podlegają odwołaniu.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej
i mediach społecznościowych Organizatora.

 

V. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są nagrody finansowe, których fundatorem jest Organizator.

2. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent rzeczowy.

3. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz nagrodzenie zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy „Myszyniec na widokówce” zorganizowanej przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zaprezentowania również innych, wybranych przez siebie prac spośród prac nienagrodzonych.

4. Odbiór nagród zostanie udokumentowany protokołem podpisanym przez zwycięzców (opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich).

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Prace nadesłane w konkursie przechodzą na własność Organizatora konkursu.    

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie fotografii
w wystawie konkursowej oraz z udzieleniem Organizatorowi majątkowych praw autorskich do fotografii i niekonsultowane eksponowanie oraz na ich bezpłatne wykorzystywanie
w celach promocyjnych na zasadach określonych w niniejszym punkcie, tj. udzielenie licencji. Zgoda na korzystanie z fotografii obejmuje następujące pola eksploatacji: prasę, radio, rozpowszechnianie w sieci Internet w tym na stronach Organizatora, materiały drukowane w tym Biuletyn Informacyjny Gminy Myszyniec i publikacje książkowe Organizatora) oraz wystawy, konferencje, targi i inne imprezy specjalne, skierowane do społeczeństwa oraz w celach promocji Miasta i Gminy Myszyniec. Upoważnienie do korzystania z fotografii na wszystkich wyżej wymienionych polach eksploatacji następuje nieodpłatnie.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, wielorazowej reprodukcji nagrodzonych
i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem i promocją Miasta i Gminy Myszyniec.

4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych
i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w powyższym zakresie. Fotografie przyrodnicze (fauny) muszą być wykonane w sposób uwzględniający zasady ochrony zwierząt wynikające
z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

5. Dokonując zgłoszenia prac do konkursu uczestnik, a w przypadku dzieci i młodzieży którzy nie ukończyli 18 lat rodzic lub opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu i jego promocji oraz późniejszych publikacji fotografii.

6. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie uczestnik konkursu akceptuje przez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej na karcie zgłoszenia.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac z winy poczty elektronicznej lub nadawcy.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

10. Konkurs nie jest „grą hazardową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847).

11. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

12. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie na każdym etapie konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIATowarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach 44. Miodobrania Kurpiowskie ogłaszają konkursu

 

Widowisk obrzędowych „Wesele na Kurpiach”,
na podstawie dzieła ks. Wł. Skierkowskiego „Wesele na Kurpiach, widowisko ludowe w 4-ch obrazach ze śpiewami i tańcami”.

 

Konkurs skierowany do zespołów i grup folklorystycznych z terenu kurpiowszczyzny.

Cele konkursu

 • Upamiętnianie i upowszechnianie dorobku ks. Wł. Skierkowskiego,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup folklorystycznych,
 • Promocja kultury i tradycji kurpiowskich

Czas prezentacji około 30 min.

 

Oceny i Nagrody

Komisja oceniać będzie:

 • Autentyzm widowiska wraz z zachowaniem tradycji regionalnych,
 • Opracowanie choreograficzne,
 • Technikę wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny,
 • Walory językowo – gwarowe,
 • Adekwatność kostiumu (stroju ludowego) do odtwarzanej roli,
 • zgodność widowiska z książką „Wesele na Kurpiach” autorstwa ks. Wł. Skierkowskiego.

Nagrody przyznawane będą za zajęcie miejsc od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Sprawy nie ujęte regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Pl. Wolności 58, 07-430 Myszyniec

lub

złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 23.08.2021 r. do godz. 14:00.

 

Konkurs odbędzie się 29.08.2021 r. w Kompleksie rekreacyjno-sportowym „Kurpiowska Kraina” w Wydmusach, ul. Miodobrania 1.

 

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia ciepłego posiłku i miłej atmosfery.

Karta zgłoszenia