Myszyniec 04.06.2024 r.

OGŁOSZENIE

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58,07 – 430 Myszyniec  
Tel.: 29 77 21 363
NIP: 758 10 45 449
REGON 001301494

ogłasza konkurs ofertowy na ochronę imprez:
„29. Noc Sobótkowa” organizowaną w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 22.06.2024 r., „13. Miodobraniowa Noc Kabaretowa organizowaną w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 24.08.2024 r. oraz  47. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” organizowane w Kompleksie KURPIOWSKA KRAINA w Wydmusach koło Myszyńca w dniu 25.08.2024 r.

 1. RCKK w Myszyńcu zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie ochrony imprezy pod nazwą „29. Noc Sobótkowa”, „13. Miodobraniowa Noc Kabaretowa” oraz „47. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”
 2. Wykonawca zapewni ochronę wyżej wymienionych imprez według grafiku:

Nazwa imprezy

Data

Godziny pracy

Miejsce

Ilość pracowników ochrony

Noc Sobótkowa

22.06.2024r.

20:00 - 01:00

Amfiteatr RCKK

10

Miodobranie Kurpiowskie

24.08.2024r.

20:00 - 01:00

Amfiteatr RCKK
(Miodobraniowa Noc Kabaretowa)

10

18:00 - 24:00

Kompleks „Kurpiowska Kraina w Wydmusach

5

25.08.2024r.

24:00 - 8:00

5

8:00 - 11:00

15

11:00 - 23:00

35

 1. RCKK  w Myszyńcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 2. Ogólne warunki umowy w załączeniu.
 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  Mariusz Pliszka, telefon 29 77 21 363.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – sekretariat.
 5. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Oferta na ochronę imprez pod nazwą „29. Noc Sobótkowa”, „13. Miodobraniowa Noc Kabaretowa” oraz „47. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE”

NIE OTWIERAĆ PRZED 13.06.2024 r. godz. 12:00

 1. Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2024 r. o godz. 12:00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2024 r. o godz. 12:05  w gabinecie Dyrektora RCKK.
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. RCKK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Dyrektor
RCKK w Myszyńcu
Zdzisław Ścibek

Załączniki:

Oferta

Umowa