NAZWA PROJEKTU

Projekt pn.: „ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POLSKO UKRAIŃSKIEJ W OPARCIU O DZIEDZICTWO KULTUROWE” realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 funkcjonującego w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Projekt jest realizowany w partnerstwie polsko – ukraińskim. Głównym Beneficjentem i inicjatorem projektu jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu. Partnerem w projekcie, ze strony ukraińskiej, jest Pałac Kultury Miasta Łuck (obwód wołyński).

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest promocja wiedzy o rzemiośle i folklorze kurpiowskim oraz wołyńskim, a także wspólne działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego i historycznego obu regionów. Sposobem na zacieśnianie więzi kulturowych i promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego będzie organizacja wydarzeń kulturalnych wywodzących się z folkloru kurpiowskiego i wołyńskiego, wydanie wspólnej publikacji, organizacja obustronnych konferencji kulturalnych oraz jednodniowego festiwalu on-line „Ginące Zawody” w Polsce i na Ukrainie.

Działania te zwiększą jakość i różnorodność produktów turystycznych w obu regionach. Projekt przyczyni się również do podniesienia świadomości o ogromnym potencjale folkloru kurpiowskiego i wołyńskiego. Możliwość poznania kultury i historii obu tych obszarów będzie miała pozytywny wpływ na ich mieszkańców, a uczestnictwo w wydarzeniach projektowych umożliwi im wzajemną integrację. Zdobyta wiedza i umiejętności, jak również nawiązane kontakty ułatwią przyszłą współpracę i realizację innych inicjatyw transgranicznych dotyczących dziedzictwa kulturowego i historycznego obu regionów.

DOFINANSOWANIE

Łączny budżet 58 895,00 €

Dofinansowanie z eis 53 005,00 €

 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1. Wizyty studyjne – spotkania z twórcami ludowymi

Zadanie polega na gromadzeniu informacji o kulturze oraz folklorze kurpiowskim i wołyńskim (rękodzieło ludowe, pieśni, melodie i tańce). Zebrane materiały będą podstawą do stworzenia publikacji i nagrania materiałów na płyty CD w ramach projektu.

W ramach działania zostanie zorganizowanych 5 dwudniowych wizyt studyjnych (spotkań z twórcami ludowymi i zespołami folklorystycznymi) na Wołyniu oraz 5 dwudniowych wizyt studyjnych na terenie Kurpiowszczyzny. W ramach spotkań partnerzy z Polski będą zbierać informacje o regionie kurpiowskim, a partnerzy z Ukrainy będą gromadzić informacje o obwodzie wołyńskim. Zebrany materiał zostanie usystematyzowany i przygotowany do wydania publikacji. Opracowane informacje zostaną przetłumaczone na trzy języki: polski, ukraiński oraz angielski.

2. Polsko ukraińskie konferencje online

W ramach projektu zostaną zorganizowane dwie trzydniowe konferencje on-line. Trzy dni konferencji zorganizowane przez stronę polską i trzy dni konferencji zorganizowane przez stronę ukraińską. W wideospotkaniach wezmą udział pracownicy RCKK i pracownicy Pałacu Kultury Miasta Łuck, twórcy ludowi z Kurpi i z Łucka, tancerze z Kurpi i z Łucka oraz dzieci ze szkół podstawowych.

Konferencje odbędą się w dniach 20-22 oraz 27-29 kwietnia 2022 r.

Pierwszy dzień konferencji będzie dotyczył funkcjonowania instytucji kultury. Podczas spotkania uczestnicy wymienią się doświadczeniami z zakresu realizacji projektów kulturalnych w swoich krajach. Tematy poruszane na szkoleniu to m.in.: polityka funkcjonowania twórczości ludowej w Polsce i na Ukrainie, promocja twórczości artystycznej czy wizja doskonalenia kultury, zwłaszcza w ramach współpracy polsko ukraińskiej.

Jednym z elementów konferencji będą konsultacje dotyczące sposobu realizacji projektów w Polsce, w szczególności projektów dotyczących dziedzictwa kulturowego. Polscy uczestnicy opiszą sposób realizacji działania festiwalu on-line „Ginące Zawody” w Myszyńcu, przedstawią szczegółowy harmonogram działań oraz opiszą szczegółowy udział strony ukraińskiej w tym wydarzeniu.

Drugiego dnia uczestnicy konferencji wezmą udział w warsztatach twórczości ludowej z zakresu haftu, wycinanki, koronki i bibułkarstwa. Dodatkowo odbędzie się również wideospotkanie z kurpiowskim Zespołem Folklorystycznym „Kurpiowszczyzna” z Myszyńca.

Trzecie wideospotkanie odbędzie się w RCKK w Myszyńcu i skierowane będzie do dzieci i młodzieży aktywnie współpracujących z RCKK. Podczas wideospotkania uczestnicy z Ukrainy zaprezentują historię, kulturę i twórczość Wołynia. Spotkanie online będzie prowadzone w formie otwartej, podczas której dzieci będą zachęcane do zadawania pytań oraz dyskusji o kulturze i twórczości Wołynia. Na zakończenie spotkania odbędzie się krótki koncert ukraińskiego zespołu z pokazem folklorystycznym (online).

Tematyka trzydniowych konferencji zorganizowanych przez partnera ukraińskiego jest analogiczna do tematyki konferencji zorganizowanych przez stronę polską.

W konferencjach weźmie udział łącznie 30 osób (15 osób ze strony polskiej i 15 osób ze strony ukraińskiej) oraz dzieci ze szkół.

3. Festiwal on-line „Ginące Zawody”

Jednodniowy festiwal „Ginące Zawody” zostanie zorganizowany jednocześnie przez stronę polską i stronę ukraińską, tego samego dnia w Myszyńcu i w Łucku i będzie na żywo transmitowany on-line na kanale YouTube (profil RCKK i profil Pałacu Kultury Miasta Łuck). Transmisja wydarzenia będzie wyświetlana bezpośrednio na telebimie umieszczonym
w miejscu imprezy, tak by publiczność zgromadzona w Myszyńcu mogła oglądać festiwal
w Łucku, a publiczność ukraińska mogła oglądać polski festiwal. Wydarzenie zostanie zorganizowane 21 maja 2022 r. Wezmą w nim udział twórcy ludowi, którzy przeprowadzą warsztaty rękodzieła, wystąpią pary taneczne i kapele ludowe. Do udziału w festiwalu zostaną zaproszeni mieszkańcy i turyści.

4. Wydanie publikacji o folklorze kurpiowskim i wołyńskim oraz wydanie płyty CD z pieśniami i melodiami kurpiowskimi i wołyńskimi.

W ramach projektu zostanie przygotowana i wydana publikacja oraz płyta CD z pieśniami i melodiami kurpiowskimi i wołyńskimi.

Publikacja będzie dotyczyła promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego kultury wołyńskiej i kurpiowskiej. Będzie zawierała informacje o kulturze oraz folklorze kurpiowskim i wołyńskimzebrane przez obu partnerów projektu podczas wizyt studyjnych. Publikacja zostanie wydana w 3 językach (polskim, ukraińskim i angielskim).

Publikacja przyczyni się do upowszechnienia kultury i historii obu regionów. Zwiększy również dostępność do ciekawych informacji lokalnych i stanie się źródłem promocji dla obszarów przygranicznych.