Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu 

zaprasza do udziału w

Przeglądzie Zespołów Rockowych

który odbędzie się
17 maja 2014r. o godzinie 16:00

 

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Przeglądu Zespołów Rockowych jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej  im Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności  58, 07-430 Myszyniec

 2. Impreza odbędzie się w Amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich 2, 17.02.2014 r o godz. 16:00

Zasady przeglądu

1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły rockowe działające przy ośrodkach/domach kultury lub
innych instytucjach, bądź działające prywatnie.
2. Zespoły podczas przeglądu wykonują utwory, których łączny czas prezentacji na scenie nie przekracza 20 minut. Uczestnicy sami decydują o ilości prezentowanych utworów z zastrzeżeniem czasu trwania występu!
3. Nie dopuszcza się do przeglądu zespołów wykonujących utwory z playbacku lub półplaybacku.
4. Zespół jest zobowiązany do zamontowania sprzętu muzycznego przed swoim występem w
czasie nie przekraczającym 10 minut oraz demontażu w jak najszybszym czasie po występie.

Warunki udziału

1. Warunkiem udziału w przeglądzie jest:
a) nadesłanie karty zgłoszenia,
b) nadesłanie demo o długości 3-5 minut,
c) przynajmniej jedna osoba z zespołu musi być pełnoletnia, lub zespół wyznacza pełnoletniego
opiekuna grupy.
2. Termin dostarczenia organizatorowi materiału demo – najpóźniej do dnia 13 maja 2014 r.
3. Uczestnicy będą oceniani przez Jury, powołane przez organizatora.
4. Kolejność prezentacji zostanie ustalona, poprzez losowanie w dniu koncertu.

Nagrody

1. Jury przyzna dla najlepszego zespołu nagrodę w wysokości 800 zł.
2. Dla najlepszego wokalisty – 200 zł.
3. Wytypowane przez Jury zespoły będą miały możliwość zaprezentowania się na Nocy Sobótkowej i Miodobraniu Kurpiowskim  oraz nieodpłatne informacje o zespole na stronie  internetowej RCKK oraz Facebooku.
4.Wartość i ilość nagród może ulec podwyższeniu w zależności od pozyskanych środków od sponsorów.

Organizacja

1. Udział w przeglądzie jest płatny – 20 zł od zespołu, płatne w dniu występu
2. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, dwa piece pod gitary , oraz podstawowy zestaw perkusyjny typu „Rock” (zespoły mogą przywieźć własne zestawy perkusyjne przy czym muszą zmieścić się w czasie na rozstawienie ). Perkusiści zobowiązani są do używania własnych talerzy oraz hi heada.
3. Uczestnicy przyjeżdżają na przegląd na koszt własny lub placówki delegującej
4. Nadesłane Demo staje się własnością organizatora
5. Werdykt komisji kwalifikacyjnej i Jury są niepodważalne.
6. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie organizator.
Wszelkich informacji na temat imprezy udziela Mariusz Pliszka, drogą telefoniczną pod numerem 29 772 13 63 więcej informacji na www.rckkmyszyniec.pl lub www.facebook.pl/rckkmyszyniec/

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM NAPOJE ORAZ POCZĘSTUNEK !

Patronat medialny:

 

 

 Karta zgłoszeń