Myszyniec, dnia 28 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: RCKK-MK.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia i oświetlenia w czasie imprezy pod nazwą „44. Miodobranie Kurpiowskie” organizowanych  w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku. W dniu 28 sierpnia w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 2. W dniu 29 sierpnia 2021 roku w Kompleksie „Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca. W załączniku znajdują się  ridery zespołów występujących podczas imprezy. Pozostałe zespoły będą musiały dostosować się do sprzętu, który jest wymieniony w ww. riderach.

Postępowanie prowadzone na zasadach zapytania ofertowego – rozeznanie cen rynkowych.

Zapytanie ofertowe z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. brutto

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej  im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu z siedzibą w Myszyńcu, Plac Wolności 58, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Myszyniec - nr wpisu 4/2011, NIP 758-10-45-449, REGON 001301494,

 

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacji techniki scenicznej tj. nagłośnienia i oświetlenia w czasie imprezy pod nazwą „44. Miodobranie Kurpiowskie” organizowanych  w dniach 28-29 sierpnia 2021 roku.

W dniu 28 sierpnia  Miodobraniowa Noc Kabaretowa w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu ul. Dzieci Polskich 2, w godz. Od 1900 do 2400.

W dniu 29 sierpnia 2021 roku główna część Miodobrania Kurpiowskiego w Kompleksie „Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca w godz. Od 1130 do 2200.

W dniu 29 sierpnia Wykonawca zapewni agregat prądotwórczą do realizacji zamówienia.

2. Termin składania ofert upływa  dnia 08 lipca 2021 r. o godz. 1200.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.07.2021 r. o godz. 1205  w sali konferencyjnej – II piętro w budynku RCKK w Myszyńcu. 

5. Na formularzu oferty należy podać cenę brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

7. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Riderach zespołów załączonych do niniejszego zapytania ofertowego, obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości że, realizuje całą technikę sceniczna w trakcie trwania imprezy „44. Miodobranie Kurpiowskie”, która odbywa się na w dniach 28-29 sierpnia.2021 r.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

10. Formularz oferty w załączeniu do zapytania.

 

III. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

4. Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

5. Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

9. Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

10. Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

 

IV. FORMY ROZLICZENIA

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

 

V. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Karol Samsel - tel. 29 7721363 e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

 

VI. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:

1. nie wpłynie żadna oferta,

2. wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu ze względu na niegodność z treścią niniejszego ogłoszenia lub zawierają błędy formalne lub wady prawne,

3. wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu ze względu na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu

4. oferta najkorzystniejsza przewyższy możliwości finansowe Zamawiającego,

5. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,

 

VIII. SPOSÓB PUBLIKACJI

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl  oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

 

IX. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

 

X. Załączniki do ogłoszenia

Treść oferty

Wzór umowy

BRO

Jula 

VIDEO dźwięk

VIDEO światło

Paranienormalni

Czwarta Fala

Zespoły ludowe