REGULAMIN KONKURSU

„MIÓD ROKU”

Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem konkursu „MIÓD ROKU””, zwanego dalej Konkursem, jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, zwany dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest organizowany zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu

Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada własną pasiekę, położoną na terenie Kurpiowszczyzny
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być Organizator Konkursu, pracownik Organizatora, osoba współpracująca przy organizacji Konkursu, a także członek najbliższej rodziny w/w osób, pracowników i współpracowników.

Przyjmowanie zgłoszeń i termin ogłoszenia wyników
1. Przyjmowanie produktów i prac konkursowych odbywać się będzie w dniu imprezy – XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie w Punkcie informacyjnych (30 sierpnia  2015 r. w godzinach 12:00 - 14.00)
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 30 sierpnia 2015 r. podczas „XXXVIII Miodobrania Kurpiowskiego’

Zasady prowadzenia Konkursu
1. Konkurs polega na dostarczeniu przez Uczestnika jednego słoika o pojemności min. 0,5 litra naturalnego miód pszczelego dowolnego gatunku pochodzącego z własnej pasieki wraz z następującą informacją:

 • Imię i nazwisko Uczestnika
 • Miejsce położenia pasieki
 • Rodzaj miodu.
 • Informację o leczniczych właściwościach przedstawionego miodu

oraz

2. Dostarczenie produkt spożywczy i przepisu na dowolną potrawę, ciasto, deser lub napój (również alkoholowy), w którym jednym ze  składników jest miód pszczeli przedstawionego do konkursu gatunku.

Laureatów konkursu wybierają:
1. Uczestnicy Miodobrania Kurpiowskiego w liczbie 3 osób wybrani losowo spośród widowni zgromadzonej na imprezie, którzy przyznając punkty (gwiazdki) wybranym Produktom.
2. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu

Ocena Komisji
I miejsce otrzyma Uczestnik która zyskała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej pod względem m.in. jakości przedstawionego do konkursu miodu, oryginalności przepisu, kosztów i czasu wykonania, atrakcyjności opisu oraz innych, istotnych parametrów.

Zasady zamieszczania produktów i prac konkursowych
1. Jeden Uczestnik może dostarczyć dowolną liczbę produktów, ale w przypadku wygranej, otrzyma tylko 1 nagrodę.
2. Zgłaszane do Konkursu przepisy:
a) Nie mogą być skopiowane z jakichkolwiek źródeł internetowych bądź prasowych.
b) Nie mogą naruszać prawa autorskiego majątkowego do nazwy, opisu słownego i materiału zdjęciowego/ilustracyjnego, należącego do innej osoby lub podmiotu. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały zamieszczone przez Uczestników Konkursu. Pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści, jak również za naruszenie praw do tych treści, zgłaszanych przez osoby trzecie, ponosi Uczestnik Konkursu.
c) Powinna cechować oryginalność.
d) Mogą powstać na bazie inspiracji już istniejącymi przepisami kulinarnymi z zastrzeżeniem, że Uczestnik przygotuje potrawę, deser lub napój konkursowy we własnym zakresie i własnymi siłami,
3. Opis przepisu powinien obejmować następujące elementy:

 • tytuł przepisu,
 • imię i nazwisko autora
 • zachęcający opis (kilka, kilkanaście zdań),
 • listę składników, z których każdy będzie wyrażony określoną jednostką wagi, miary lub ilości sztuk,
 • sposób przygotowania potrawy, ciasta, deseru lub napoju, przedstawionych krok po kroku.

Zasady nagradzania laureatów
1. Laureaci Konkursu otrzymają od Organizatora nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 1200 zł
 • II miejsce – 800 zł
 • III miejsce – 500 zł
 • wyróżnienie (w przypadku, gdy Komisja Konkursowa podejmie decyzję o jego przyznaniu) – 100 zł

2. Nagrody i dyplomy dla laureatów Konkursu będą wręczane w dniu imprezy po ogłoszeniu przez Komisję wyników (30 sierpnia 2015 r.),
3. W przypadku, gdy laureat Konkursu zrzeknie się nagrody lub z jakichkolwiek przyczyn odmówi podania danych osobowych do wypłaty nagrody, nagroda przepada lub może przejść na innego laureata konkursu, którego Komisja Konkursowa wyłoni w ponownym głosowaniu.

Dane osobowe Uczestników
1. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych
2. Dane osobowe Uczestników, takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowe, adres e-mail, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, którzy zwyciężą w Konkursie, będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu, prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz wręczenia nagród.
3. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo wglądu do jego danych osobowych, jak również do ich poprawiania oraz usunięcia danych, tożsamego z żądaniem zaprzestania przetwarzania danych.
4. Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania się od jej postanowień.

Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu, który złamie postanowienia Regulaminu Konkursu, zostanie zdyskwalifikowany.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.