Regulamin

34. Jarmarku Kurpiowskiego im. Stanisława Sieruty

 

21 maja 2023 r.
Amfiteatr RCKK, ul. Dzieci Polskich 2

Cele Konkursu:

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup taneczno - wokalnych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
 • kultywowanie kurpiowskiej muzyki, pieśni i tańców
 • uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca
 • promocja twórczości taneczno-wokalnej
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do pielęgnowania tradycji

Kategorie Zespołów:

O zakwalifikowaniu decyduje wiek najstarszego z uczestników.

Grupy śpiewacze od 5 osób w grupie:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Soliści śpiewacy w kategoriach:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze (po 2 zwrotki)

Gawędziarze ludowi w kategoriach:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 lat

Prezentują jedną gadkę w gwarze o tematyce dowolnej.

Kapele kurpiowskie

w składzie tradycyjnym - (minimum 3 osobowe) warunkowo dopuszcza się kapele 2 osobowe. Kapela prezentuje trzy melodie tańców kurpiowskich obowiązkowo – żuraw i olender oraz trzecią wylosowaną
w czasie konkursu.

Młodzi instrumentaliści ludowi do lat 18-tu

Prezentuje się dwie melodie tańców kurpiowskich jedną obowiązkową - polka, drugą wylosowaną w czasie konkursu z podstawowych tańców kurpiowskich: żuraw, powolniak, olender, fafur, stara baba.

Zespoły taneczne w kategoriach:

 • dzieci i młodzież do lat 15
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

Zespół prezentuje trzy tańce kurpiowskie.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii! (nie dotyczy zespołów tanecznych)

 

 

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie: dobór repertuaru do wieku i jego oryginalność (nowe, nieznane piosenki), opracowanie choreograficzne, technikę wykonania, ogólny wyraz artystyczny, kompletność stroju kurpiowskiego, walory językowo – gwarowe. Jury może przyznać Grand Prix Konkursu. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach i odpowiadających im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III. Jury może przyznać wyróżnienie. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc. Nie spełnienie warunków regulaminu 34. Jarmarku Kurpiowskiego eliminuje uczestników z Konkursu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu. Postanowienia Jury są ostateczne.

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

lub złożyć osobiście w sekretariacie RCKK w terminie do 12 maja br. do godz. 15:00

    

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 21 maja 2023 roku o godz. 12:00 w Amfiteatrze RCKK, ul Dzieci Polskich 2

Zapraszamy wszystkich uczestników na Mszę Świętą w strojach ludowych do Bazyliki Mniejszej, która rozpocznie się o 10:30.

 

Organizator zobowiązuje się do powołania kompetentnej komisji oceniającej, przygotowania nagród i dyplomów, zapewnienia posiłku i miłej atmosfery.

 

KARTA ZGŁOSZENIA - SOLIŚCI ŚPIEWACY_GRUPY ŚPIEWACZE - DOC

KARTA ZGŁOSZENIA - SOLIŚCI ŚPIEWACY_GRUPY ŚPIEWACZE - PDF

KARTA ZGŁOSZENIA - GAWĘDZIARZE_INSTRUMENTALIŚCI_KAPELE_ZESPOŁY TANECZNE - DOC

KARTA ZGŁOSZENIA - GAWĘDZIARZE_INSTRUMENTALIŚCI_KAPELE_ZESPOŁY TANECZNE - PDF

KLAUZULA RODO