Regulamin Kursu Przewodnickiego

1.    Wstęp

 • Organizatorami Kursu są Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie (dalej: OM PTTK) z siedzibą przy ul. Senatorskiej 11, 00-075 Warszawa (adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa 31, 00-001 Warszawa); oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego (dalej: RCKK) w Myszyńcu z siedzibą przy Placu Wolności 58, 07-430 Myszyniec.
 • OM PTTK odpowiada za stronę merytoryczną kursu. Kurs jest prowadzony w ramach działalności statutowej OM PTTK. Nadzór merytoryczny nad Kursem prowadzi Komisja Przewodnicka Oddziału.
 • RCKK odpowiada za stronę organizacyjną i finansową Kursu.
 • Celem kursu jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień przewodnika turystycznego PTTK terenowego na Ostrołękę oraz powiaty ostrołęcki, kolneński i łomżyński.
 • Kurs jest organizowany i prowadzony w oparciu o Uchwałę nr 55/XVIII/2014 Zarządu Głównego PTTK z 27 lutego 2014 r. w sprawie Regulaminu szkolenia i egzaminowania kandydatów na przewodników turystycznych miejskich i terenowych oraz nadawania uprawnień przewodników turystycznych PTTK wraz z załącznikami.

2.    Warunki uczestnictwa

 • W kursie mogą uczestniczyć osoby, które:
 • ukończyły 18 rok życia,
 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
 • mają stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kwalifikowanej,
 • wpłaciły opłatę kursową.
  • Kurs Przewodnicki jest organizowany na zasadzie non-profit. Opłata kursowa obejmuje koszty biurowe i administracyjne, wynajem sali, wstępy, wynagrodzenie instruktorów, wynajem autokaru. Kurs odbywa się pod warunkiem potwierdzonego zgłoszenia min. 10 osób.
  • Uczestnicy biorą udział w kursie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie. Członkowie PTTK z ważną legitymacją ubezpieczeni są w ramach składki członkowskiej PTTK.
  • Maksymalna liczba uczestników kursu to 20 osób.
  • Uczestnicy zobowiązują się do zachowania w trakcie zajęć w sposób zgodny z normami społecznymi przyjętymi w miejscu i dla okoliczności prowadzenia zajęć, w szczególności w sposób nieutrudniający prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w nich.
  • Organizator przyznaje instruktorom i wykładowcom prawo do wykluczenia z zajęć osób nieprzestrzegających warunków wskazanych w punkcie 2.5, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania o incydencie Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z kursu osób wielokrotnie łamiących normy wskazane w punkcie 2.5.
  • Uczestnikom wykluczonym z zajęć w trybie podanym w punkcie 2.6 oraz usuniętym z kursu w trybie podanym w punkcie 2.7 nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów uczestnictwa, ani żadnych innych kosztów związanych z uczestnictwem w danych zajęciach lub całym kursie.

3.    Program szkolenia

 • Niniejszy regulamin szkolenia oraz jego program są udostępniane uczestnikom kursu przed rozpoczęciem zapisów na kurs.
 • Wpisanie się na listę uczestników wymaga podpisania oświadczenia o zaznajomieniu się z regulaminem i programem Kursu.
 • Zajęcia obejmują 126 godzin szkoleniowych, w tym 78 godzin wykładów stacjonarnych i zajęć warsztatowych,28 godzin wykładów i ćwiczeń w terenie, 20 godzin pracy własnej; szkolenie praktyczne obejmuje 6 dni wycieczkowych.
 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie wykładów, wykładów w terenie oraz w formie pracy własnej.
 • Zajęcia praktyczne prowadzone są w ramach wycieczek szkoleniowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu lub programu kursu z przyczyn niezależnych od siebie.
 • Kurs rozpoczyna się 16 grudnia 2023 r., a kończy 2 czerwca 2024 r.
 • Egzamin przewodnicki PTTK odbywa się w dwóch częściach: część teoretyczna 15 czerwca 2024 r., a część praktyczna 16 czerwca 2024 r.

4.    Cena kursu

 • Opłata za kurs wynosi 1500,00 zł netto. Szczegóły odnośnie opłat omawiane będą podczas spotkania organizacyjnego wyznaczonego na dzień 16 grudnia 2023 r.
 • Opłata za kurs obejmuje:
 • zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • cztery szkoleniowe wycieczki autokarowe
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 • materiały dydaktyczne
 • egzamin przewodnicki PTTK w dniach 15-16 czerwca 2024 r.
 • Rezygnacja z kursu nie uprawnia do zwrotu wpłaconych środków

5.    Warunki ukończenia kursu

 • Uczestnictwo w zajęciach kursu jest ewidencjonowane na bieżąco przez Kierownika Kursu i instruktorów.
 • Warunkiem ukończenia kursu jest:
 • uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć teoretycznych i 50 % zajęć praktycznych prowadzonych w ramach kursu
 • oddanie wyznaczonych opracowań wykonanych w ramach pracy własnej uczestnika
 • niezaleganie z opłatą za kurs.
 • Po ukończeniu kursu Organizator Kursu wydaje zaświadczenia uprawniające do przystąpienia do egzaminu przewodnickiego przed Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną PTTK.
 • Egzamin przewodnicki PTTK regulują odrębne przepisy ZG PTTK.

KARTA ZGŁOSZENIA