REGULAMIN UCZESTNICTWA

KURPIOWSKI LUDOWY JARMARK BOŻONARODZENIOWY

1. Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa

1.Kurpiowski Ludowy Jarmark Bożonarodzeniowy zwany dalej „Jarmarkiem” jest imprezą z udziałem twórców ludowych produkujących wyroby regionalne (spożywcze i rękodzielnicze), stowarzyszeń i przedstawicieli KGW mających w ofercie potrawy oraz napoje regionalne, wytwórców przedmiotów sztuki i dawnych wyrobów użytkowych, roślin i krzewów ogrodowych lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

2.Organizatorem Jarmarku jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu; Plac Wolności 58; 07-430 Myszyniec; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Nadesłanie karty zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku.

4.Organizator Jarmarku zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez podania przyczyny.

4.1 Zgłoszenia przesyłane będą weryfikowane pod względem formalnym oraz proponowanego asortymentu.

4.2 Koordynator części handlowo-wystawienniczej poinformuje osoby, które nadesłały zgłoszenia o przyjęciu bądź odrzuceniu zgłoszenia.

5. Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych przez Organizatora bez możliwości zamknięcia stoiska przed ustaloną godziną z możliwością nałożenia Kary na wystawcę przez organizatora w wysokości 200,00 PLN. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska winny być ustalone z Koordynatorem części handlowo – wystawienniczej i mogą być zmienione wyłącznie za jego zgodą.

6. Wystawca otrzymuje identyfikator (1 szt.), który jest też przepustką na wjazd i wyjazd samochodem na wyznaczony teren Jarmarku przez organizatora (jedynie w wyznaczonych godzinach) tj. przed rozpoczęciem jarmarku oraz po jego zakończeniu.

7. Nie dopuszcza się parkowania pojazdów Wystawców przy stanowiskach handlowych w godzinach otwarcia Jarmarku.

8. Udostępnione przez Koordynatora części handlowo – wystawienniczej miejsce przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który jest za nie odpowiedzialny tzn. zobowiązany jest dbać o nie, chronić przed zabrudzeniem. W przypadku, gdy miejsce ulegnie zniszczeniu, z wyjątkiem przyczyn spowodowanych przez działanie sił przyrody, odpowiedzialność materialną za szkody ponosi Wystawca.

9. Wystawcy zorganizują swoje stoiska w miejscu wyznaczonym przez Koordynatora części handlowo – wystawienniczej.

10. Obowiązuje zakaz wystawiania i reklamy towaru poza wyznaczonym stoiskiem. Chyba, że zostanie to skonsultowane z Koordynatorem części handlowo – wystawienniczej i wyrażeniu przez niego zgody.

11. Lokalizację stoiska wskazuje Koordynator części handlowo – wystawienniczej, przy czym zastrzega sobie prawo jej zmiany z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

12. Koordynator części handlowo – wystawienniczej zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

13. Nie dopuszcza się ustawiania stoisk własnych Wystawców bez zgody Koordynatora części handlowo-wystawienniczej.

14. Pracownicy zatrudnieni w punktach żywnościowych oraz na stoiskach ze sprzedażą produktów żywnościowych muszą bezwzględnie posiadać ważną książeczkę badań dla celów sanitarno – epidemiologicznych.

15. Wystawcy są zobowiązani do posiadania wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień na prowadzoną działalność gospodarczą na terenie Jarmarku.

16. Wystawca ma obowiązek zastosować się do wytycznych Koordynatora części handlowo – wystawienniczej dotyczących estetyki stoiska.

17. Wystawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z Covid-19 (jeśli zajdzie taka potrzeba).

18. Za bieżące utrzymanie porządku i czystość stoiska odpowiada Wystawca.

19. Pokazy i warsztaty organizowane przy stoiskach stanowią indywidualną formę promocji Wystawców. W uzasadnionych przypadkach Koordynator lub osoba przez niego wskazana, zastrzegają sobie prawo ingerencji w ich formę lub godzinę wykonania.

20. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia placówki handlu, w tym przypadku stoiska, wprowadzania do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi legalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i trwałości towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

21. Wystawca ma prawo do prowadzenia reklamy w obrębie własnego stoiska w zakresie uzgodnionym z Koordynatorem pod warunkiem, że nie zakłóca tym normalnego toku imprezy oraz estetyki miejsca jarmarku i otoczenia. Reklama poza stoiskiem wymaga pisemnej zgody Koordynatora i może być realizowana wyłącznie za jego pośrednictwem. W przeciwnym razie reklama taka podlega likwidacji na koszt wystawcy.

22. Koordynator ma prawo do wyłączenia ze sprzedaży stoiska/ towaru Wystawcy, który według niego jest niezgodny z charakterem Jarmarku.

23. Wystawca wystawia na swoim stoisku artykuły, które zostały wymienione w formularzu zgłoszeniowym Jarmarku. Koordynator części handlowo – wystawienniczej zastrzega sobie prawo do decyzji dotyczącej rodzaju, wyglądu i ilości wystawianych oraz sprzedawanych produktów na Jarmarku.

24. Osoby nie będące Wystawcami, a wystawiające swoje produkty w obrębie Jarmarku będą usuwane z jego terenu przez Koordynatora części handlowo – wystawienniczej lub służby porządkowe.

25. Wynajem stoisk handlowych dla Wystawców jest bezpłatny.

 

II. Ubezpieczenia

1 Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.

2. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia towarów przed, po i w trakcie trwania Jarmarku.

3. Organizator ani Koordynator nie odpowiadają za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

 

III. Komunikacja (transport i zaopatrzenie)

1. Do obowiązków Wystawców należy:

a) zorganizowanie dostawy i opuszczenie samochodami terenu Jarmarku najpóźniej na 60 minut przed planowanymi godzinami otwarcia stoisk.

b) ponowny wjazd samochodami na teren imprezy możliwy jest jedynie po planowanych godzinach zamknięcia stoisk.

c) zapewnienie rezerw towaru gwarantujących całodzienne zaopatrzenie.

2. Godziny wjazdu i wyjazdu pojazdów muszą być bezwzględnie przestrzegane. Nie zastosowanie się będzie skutkowało otrzymaniem mandatu karnego.

3. Wjazd i parkowanie na terenie Jarmarku muszą odbywać się z zachowaniem przepisów Prawa o ruchu drogowym.

 

IV. Postanowienia Końcowe

1. Podczas trwania imprezy pełniony będzie przez koordynatora stały dyżur w godzinach trwania Jarmarku.

2. Wystawca zobowiązuje się do zapewnienia czynności stoiska w okresie trwania Jarmarku.

3. W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może usunąć Wystawcę z terenu Jarmarku.

4. Ewentualne reklamacje wystawców powinny być niezwłocznie zgłaszane do Organizatora Jarmarku.

5. Reklamacje złożone po zakończeniu Jarmarku nie będą uwzględniane.

6. Przypadki nie uwzględnione w Regulaminie będą rozstrzygane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

7. Ewentualne spory pomiędzy Koordynatorem, a Wystawcami wynikłe w związku z imprezą rozstrzygał będzie właściwy Sąd.

8. Egzekwowanie ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, Koordynatorowi, służbom porządkowym, jak również Policji.

9. Osoba kontaktowa: Tomasz Mierzejek – Animator Kultury RCKK

tel.: +48 513-499-115 / +29 772-13-63

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.  

Beznazwy-4.jpg

 

KARTA ZGŁOSZENIA