Myszyniec 23.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec  
Tel.: 29 77 21 363
NIP: 758 10 45 449
REGON 001301494

ogłasza konkurs ofertowy na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej pod nazwą „46. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” – 2023”, w Kompleksie KURPIOWSKA KRAINA w Wydmusach koło Myszyńca.

 1. RCKK w Myszyńcu zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie ustawienia wesołego miasteczka podczas imprezy plenerowej „46. MIODOBRANIE KURPIOWSKIE – 2023” w Kompleksie Kurpiowska Kraina w Wydmusach koło Myszyńca w dniu 27 sierpnia 2023 roku
 2. RCKK  w Myszyńcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 3. Ogólne warunki umowy na wyłączność ustawienia wesołego miasteczka w załączeniu.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  Mariusz Pliszka, telefon 29 77 21 363.
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – sekretariat.
 6. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Oferta na Wesołe Miasteczko podczas imprezy plenerowej „46. Miodobranie Kurpiowskie” – 2023 rok

NIE OTWIERAĆ PRZED 20.04.2023 r. godz. 12:00

 1. Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2023 r. o godz. 12:00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.04.2023r. o godz. 12:05  w gabinecie Dyrektora RCKK.
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. RCKK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Oferta

Mapa

 Dyrektor RCKK w Myszyńcu,

 Zdzisław Ścibek