Myszyniec 14.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec  
Tel.: 29 77 21 363
NIP: 758 10 45 449
REGON 001301494

 

ogłasza konkurs ofertowy na wyłączność na sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej pod nazwą „28. Noc Sobótkowa” – 2023”,
w Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

 1. RCKK w Myszyńcu zaprasza do składania pisemnych ofert w sprawie uzyskania wyłączności na sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej „28. Noc Sobótkowa – 2023” w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu w dniu 24 czerwca 2023 roku
 2. RCKK  w Myszyńcu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w innym terminie, ustnych rokowań cenowych z Oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
 3. Ogólne warunki umowy na wyłączność sprzedaży piwa w załączeniu.
 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
  Mariusz Pliszka, telefon 29 77 21 363,
 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - sekretariat
 6. Kopertę należy zaadresować według poniższego wzoru:

Oferta na wyłączność na sprzedaż piwa podczas imprezy plenerowej pod nazwą „28. Noc Sobótkowa” – 2023”

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.05.2023 r. godz. 14:00

 1. Termin składania ofert upływa  dnia 11.05.2023 r. o godz. 14:00.
 2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.
 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  11.05.2023 r. o godz. 14:05  w gabinecie Dyrektora RCKK.
 4. O wyniku naboru ofert wszyscy oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 5. RCKK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

Oferta