Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Myszyniec, dnia 17 maja 2021 r.

Znak sprawy: RCKK-D.21.4.1.2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: Remont nawierzchni przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - działka nr 558/5 w miejscowości Myszyniec, Plac Wolności 58, prowadzone na zasadach zapytania ofertowego – rozeznanie cen rynkowych.

Zapytanie ofertowe z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł. p

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu z siedzibą w Myszyńcu, Plac Wolności 58, zarejestrowanym w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Myszyniec - nr wpisu 4/2011, NIP 758-10-45-449, REGON 001301494,

II.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu nawierzchni przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu - działka nr 558/8 w miejscowości Myszyniec, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec.
  1. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia:
   1. przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na placu RCKK w Myszyńcu;
   2. roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne;
 2. kanalizacja deszczowa (roboty ziemne i montażowe);
  1. instalacja kanalizacji sanitarnej doziemna;
  2. utwardzenie terenu z wyprofilowaniem spadków;
  3. zieleń;
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – projekt budowlany     oraz załącznik nr 4 - przedmiar robót.
  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych pracowników Zamawiającego jak               i przez zewnętrzne podmioty kontrolujące.
  2. Pozostałe kwestie dotyczące realizacji przedmiotu umowy określa umowa (załącznik nr 2).

III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 1. Od dnia podpisania umowy do dnia 10 lipca 2021 r.
 2. Termin rozpoczęcia prac może ulec zmianie w związku z procedurą administracyjną związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy.

IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:
  1. Udzielą gwarancji na wykonane prace na okres, co najmniej 36 miesięcy.
  2. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
  3. Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie niezbędnym do realizacji zadania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – Kierownik robót sanitarnych
  4. Posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu kompleksowych remontów wymagających przeprowadzenia prac remontowych o wartości co najmniej 20.000 zł każda.
  5. Zamawiający wymaga, by osoby które Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia zostały przez niego zatrudnione na podstawie umów o pracę lub zostały z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne.

2. Oferta powinna zawierać:

 1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę.
 3. Wykaz zrealizowanych robót remontowych.(załącznik nr 3)
  1. Oświadczenie Wykonawcy, w którym stwierdza on, iż osoby które będą wykonywały przedmiot zamówienia określony w zapytaniu ofertowym będą zatrudnione na podstawie umów o pracę lub zostaną z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne (załącznik nr 1).

Oferty nie zawierające wymaganych załączników, wypełnione w sposób niezgodny z treścią Zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione o wymaganą treść – zostaną odrzucone.

 1. 3.Ofertę można złożyć w jednej z form tj.:
 2. w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
 3. w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. 4.Termin składania ofert:
 2. Oferty należy składać do dnia 07.06.2021 r. do godz. 12:00
 3. Oferty złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego przy Plac Wolności 58, w sekretariacie, o godz. 12.30
 1. 5. Termin związania ofertą:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG).

Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.

Każda poprawka w treści oferty, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

 

V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

 

WIZJA LOKALNA

W celu ustalenia wszystkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie – Plac Wolności 58, Myszyniec. Termin wizji lokalnej należy ustalić telefonicznie z Panem Zdzisławem Ścibek – dyrektorem RCKK tel. 29 77 21 363

 

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

Oferta musi zawierać cenę netto i cenę brutto przedmiotu zamówienia jako cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie elementy zamówienia określone w zapytaniu ofertowym. Cena w niej podana musi być wyrażona cyfrowo i słownie.

Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.

Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto).

Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

VI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena ( brutto ) - 100% znaczenia.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = ( najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty ) x 100

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w wyniku sumowania punków w kryteriach oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym ogłoszeniu.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Jeżeli zaoferowana cena będzie wydać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

Wykonawca przygotowuje ofertę i uczestniczy w postępowaniu ofertowym na własny koszt. Oferentowi nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia związane z jego udziałem w niniejszym postępowaniu.

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia oferty dodatkowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.

VII. FORMY ROZLICZENIA

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi jednorazowo po zakończeniu zadania. Płatność nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego oraz podpisania bezusterkowego protokołu wykonania prac, przelewem na wskazany rachunek Wykonawcy.

VIII. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI

Zdzisław Ścibek - tel. 29 7721363 e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie zapytania do Zamawiającego należy kierować z zachowaniem formy pisemnej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl treści odpowiedzi ma otrzymane zapytania od Wykonawców.

IX. ZMIANA UMOWY

Zamawiający przewiduje zmiany w treści zawartej umowy na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

X UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy:

 1. nie wpłynie żadna oferta,
 2. wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu ze względu na niegodność z treścią niniejszego ogłoszenia lub zawierają błędy formalne lub wady prawne,
 3. wszyscy Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu ze względu na niespełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w pkt. IV ogłoszenia,
 4. postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy,
 5. w przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków pochodzących z budżetu Gminy Myszyniec, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.

XI. SPOSÓB PUBLIKACJI

Niniejsze ogłoszenie zostało upublicznione na stronie internetowej http://www.rckkmyszyniec.pl oraz http://www.rckkmyszyniec.naszbip.pl oraz na tablicy ogłoszeń Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

XII. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

Informację o wyniku postępowania Zamawiający upubliczni w taki sam sposób jak przedmiotowe ogłoszenie.

Z przeprowadzonego i zakończonego postępowania zostanie sporządzony protokół, który jest jawny.

XIII. Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1. Treść oferty.

Załącznik nr 2. Wzór umowy.

Załącznik nr 3. Projekt budowlany

Załącznik nr 4. Przedmiar robót

Biuletyn Informacji Publicznej

EtnoPolska

Rok ks. Władysława Skierkowskiego

Galeria

Koło przewodników po Kurpiach

Program Kulturalny "KIERC"

Deklaracja dostępności

Informacja o dofinansowaniu

napis kopia

Kontakt

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
Plac Wolności 58
07-430 Myszyniec

NIP 758-10-45-449

KBS Myszyniec:
91 8920 0001 0000 1876 2000 0010

Zapraszamy

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek: 8-16
Wtorek: 8-16
Środa: 8-16
Czwartek: 8-16
Piątek: 8-16

Gościmy

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.

Polish English French German Italian Russian Spanish