KONKURS NA PRODUKT SPOŻYWCZY PROMUJĄCY CYKLICZNĄ IMPREZĘ „MIODOBRANIE KURPIOWSKIE” 

ORGANIZATOR: Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu zwany dalej RCKK

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest identyfikacja oraz promocja lokalnych produktów spożywczych oraz wyłonienie produktu spożywczego promującego imprezę pod nazwą „Miodobranie Kurpiowskie”.

REGULAMIN

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 • Konkurs odbywać się będzie  podczas XXXVII Miodobrania Kurpiowskiego w Kompleksie „Kurpiowska Kraina” w Wykrocie w  dniu 31 VIII 2014 r. Produkty powinny być dostarczone do godz. 12.00 do punktu informacyjnego.
 • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. (niezależnie od podstawy zatrudnienia), oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, kuzynów, rodziców małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem w stosunku przysposobienia.
 • Uczestnik przystępując do Konkursu, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 • Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, zwana dalej „Uczestnik”. 
 • Konkurs polega na wyłonieniu produktu, który mamy nadzieję, że stanie się produktem spożywczym promującym Miodobranie Kurpiowskie. 
 • „Produktem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest jakikolwiek produkt spożywczy charakterystyczny dla regionu kurpiowskiego, który jest wytworzony z surowców lokalnie dostępnych, których co najmniej jednym składnikiem jest naturalny miód.
 • Warunkiem zgłoszenia udziału w Konkursie jest:

a) dostarczenie  „Produktu” w  dniu 31 VIII 2014 r. w godzinach od 10 do 12.00 do punktu informacyjnego imprezy.

b) prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia, poprzez podanie następujących danych

- imię i nazwisko;

- numer telefonu;

- adres zamieszkania

- skład i nazwa Produktu

 • Ponadto Uczestnik obowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszego „Konkursu”
 • Podanie danych oraz złożenie oświadczeń, o których mowa w poprzednim zdaniu ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne dla rozpatrzenia zgłoszenia Uczestnika.
 • Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik powinien na Karcie zgłoszenia złożyć również – pod rygorem odmowy udziału w Konkursie – oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje. 
 • Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, każdy Uczestnik deklaruje udzielenie Organizatorowi wyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do jakiegokolwiek zgłoszonego do Konkursu Produktów, jeżeli Produkt ten zostanie nagrodzona nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, udziela Organizatorowi wyłącznej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do wykorzystania Produktu i jego nazwy w działalności reklamowej i marketingowej.
 • Uczestnicy, którzy zostali raz zdyskwalifikowani z udziału w Konkursie z powodu łamania Regulaminu nie mogą ponownie brać udziału w nim udziału.

 III. NAGRY W KONKURSIE

 • Główną wygraną  w Konkursie jest  nagroda finansowa w kwocie 1200 zł  brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator odmówi przyjęcia do udziału w konkursie Produkty:  alkoholowe,  bezprawne, o nazwie  obraźliwej, mogącej obrażać uczucia religijne lub dobre obyczaje, prowadzić do naruszenia praw innych osób, w tym praw autorskich lub dóbr osobistych, jak też naruszające Regulamin lub odbiegające tematyką od przedmiotu Konkursu. 
 • O odmowie przyjęcia odpowiedzi konkursowej do udziału w Konkursie Uczestnik zostanie poinformowany osobiście lub telefonicznie.
 • Dniu 31 VIII 2014 r jury składające się z przedstawicieli Organizatora (dalej „Jury”) wybierze  najlepszy Produkt
 • Po dokonaniu przez Jury wyboru najlepszego Produktu protokół jury zostanie odczytany ze sceny podczas trwania imprezy.
 • Zwycięzcy nagród będą powiadomieni przez Organizatora o wygranej telefonicznie pod numerem telefonu podanym na zgłoszeniu lub osobiście.
 • Nagrody zostaną wręczone w dniu trwania imprezy lub wydane najpóźniej do dnia 10.IX.2014
 • Nagrody rzeczowe nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora.
 • Odbiór nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem. 
 • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

V. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.

 • Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 15.IX.2014 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 15.IX.2014 roku nie będą rozpatrywane.
 • Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja «Konkurs na Produkt spożywczy promujący Miodobranie Kurpiowskie” Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora. 
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. 
  Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące.
 • Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

VI  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Osoby przystępujące do Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez RCKK w Myszyńcu w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagród oraz rozpatrywania reklamacji.
 • Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

VII PRAWA AUTORSKIE

 • Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Produktu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym Konkursem Produkty nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa, ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone.
 • Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 7.1 i 7.2 powyżej i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Organizatora
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Konkursu w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie (np. zwiększenie puli nagród), z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Konkursu.
 • Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 • Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 • Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
 • W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie. 
 • Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią. 
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela biuro Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu:. tel. 029 77 21 363, lub 29 77 21 147

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plik do pobrania