Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy animator kultury

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- animator kultury

 

1. Wymagania formalne/niezbędne

- wykształcenie wyższe (min. licencjat),

- biegła znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie.

2. Wymagania dodatkowe

- umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym, w tym diagnozowania potrzeb,

- umiejętność prowadzenia działań animacyjnych,

- umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się w środowisku internetowym,

- dyspozycyjność,

- dobra organizacja pracy,

- staranność i sumienność,

- wysoka kultura osobista,

- samodzielność w wykonywanych działaniach,

- umiejętność pracy w zespole,

- mile widziany kurs wychowawcy kolonijnego,

- mile widziany kurs przewodnika turystycznego,

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

3. Zakres obowiązków

- organizacja zajęć i warsztatów charakterystycznych dla dziedzictwa kulturowego
Gminy Myszyniec i historycznego regionu Kurpi, zarówno skierowanych dla lokalnej społeczności, jak i turystów i osób przyjezdnych przewidziane do realizacji w Dzwonnicy
w ramach Projektów: „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII – wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – multimedia i  „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII – wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego”.

- prowadzenie korespondencji oraz tłumaczenie pism i dokumentów w języku angielskim
w ramach projektu
Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”,

- organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią
na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym odpowiednimi instytucjami i organizacjami,

- inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów,

- pomoc w prowadzeniu dokumentacji dotyczącej prowadzonych zajęć i warsztatów
w Dzwonnicy,

- pomoc w organizacji imprez realizowanych przez RCKK oraz wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora RCKK,

4. Warunki pracy i płacy

- płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu.

- praca w równoważnym systemie czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z podpisanym niniejszym oświadczeniem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO.

- list motywacyjny

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – animator kultury

Termin składania ofert upływa w dniu 10 marca 2020r. godz.15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie
lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Ilość etatów

Umowa o pracę – 1 etatu

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

28.02.2020

Dyrektor RCKK w Myszyńcu – Zdzisław Ścibek

 

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Plac Wolności 58, 07 – 430 Myszyniec:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników RCKK na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez RCKK Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w RCKK

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO)