Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca,

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”43. Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.


Celem konkursu jest podtrzymywanie oraz popularyzacja tradycyjnych form kurpiowskiej sztuki ludowej.

Regulamin

 • Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
  wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4,
  plecionkarstwo,
  bursztyniarstwo,
  ciasto obrzędowe,
  kierce,
  kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe),
  garncarstwo,
  rzeźba,
  tkactwo,
  haft,
  koronka,
  „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową.
 • W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 • Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach, przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 • Praca powinna zawierać notę z informacją
  imię i nazwisko;
  adres;
  telefon, adres e – mail;
  prace nieopisane nie będą oceniane!
 • Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 31 lipca 2020 r. do godz.15:00
 • Prace złożone po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane!
 • Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 • Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 • Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 • Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!

Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz wyeksponowana na wystawie 
w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 25 września 2020 r.

Prace nieodebrane do 16.10.2020 r. przechodzą na własność RCKK.

Anna Kordecka (1897 – 1974) – urodzona w Świdwiborku koło Myszyńca. Należy do najwszechstronniej uzdolnionych twórczyń ludowych na Kurpiowszczyźnie. Była nie tylko świetną wycinankarką, ale również najwybitniejszą kurpiowską tkaczką i hafciarką. Nauczycielka wielu pokoleń i działaczka na rzecz zachowania kultury ludowej. Jedna z założycielek Spółdzielni Wytwórców Tkactwa Ludowego „Kurpianka”  w Myszyńcu a także Spółdzielni w „Kurpianka” w Kadzidle. Współorganizatorka konkursów sztuki ludowej. Jej prace  w 1959 r., jako pierwszej artystki kurpiowskiej, były prezentowane na łamach czasopisma „Polska Sztuka Ludowa”.

Za swą działalność społeczną w zachowaniu dorobku kulturowego została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Dzięki swojej wybitnej działalności znalazła się w gronie twórców, których prace posiadają godne miejsce w muzeach – skarbnicach sztuki i historii.