XII KONKURS LUDOWEJ PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
I ŻOŁNIERSKIEJ

Sala widowiskowa RCKK
11 listopada 2018

Cele Konkursu:

 • ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kategorie:

v  Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

v  Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)      

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii  

Oceny i Nagrody:

 1. Komisja oceniać będzie:
 • dobór repertuaru
 • ogólny wyraz artystyczny
 • kompletność stroju kurpiowskiego  
 1. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach
  i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III  
 2. Jury może przyznać wyróżnienie.
 3. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc
 4. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu
 6. Warunkiem koniecznym udziału w konkursie jest wypełnienie i czytelny podpis karty zgłoszeń, którą należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 7 listopada 2018

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2018 roku
o godzinie 14:00
w sali widowiskowej RCKK, Pl. Wolności 58

Zgłoszenie do udziału w XII Konkursie Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w celach związanych z organizacją, przebiegiem konkursu oraz w celach promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Organizatorami konkursu są: Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca oraz Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu.

Współfinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Powiat Ostrołęcki.

Konkurs realizowany w ramach zadania pn. XII Spotkania na Kopańskim Moście, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

ReGULAMIN KONKURSU

Cele Konkursu:

 • Ocalenie od zapomnienia kurpiowskiej pieśni patriotycznej i żołnierskiej,
 • Konfrontacja dorobku artystycznego zespołów i grup wokalnych Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
 • Integracja i promocja artystów ludowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.

Kategorie:
Grupy śpiewacze:

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)

Soliści śpiewacy :

 • dzieci i młodzież do lat 16
 • młodzież i dorośli od 16 do 60 lat
 • seniorzy powyżej 60 lat

prezentują dwie pieśni kurpiowskie w gwarze o tematyce patriotycznej i żołnierskiej (po 2 zwrotki)      

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii  

Oceny i Nagrody:

Komisja oceniać będzie:

 • dobór repertuaru,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • kompletność stroju kurpiowskiego,  
 1. Nagrody przyznawane będą we wszystkich kategoriach
  i odpowiadającym im kategoriom wiekowym za zajęcie miejsca od I do III  
 2. Jury może przyznać wyróżnienie.
 3. Jury może nie przyznać poszczególnych miejsc
 4. Nie spełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestników z Konkursu
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Konkursu  
 6. Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:

Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu Pl. Wolności 58

w terminie do 6 listopada

W przypadku niedostarczenia karty zgłoszeń w terminie osoba może otrzymać najwyżej wyróżnienie!

Konkurs odbędzie się 11 listopada 2017 roku
o godzinie 14:30
w sali Widowiskowej RCKK, Pl. Wolności 58

 

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca

oraz

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu

w ramach ”41 Miodobrania Kurpiowskiego”

ogłaszają

konkurs twórczości ludowej

„RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”

im. Anny Kordeckiej

Konkurs skierowany jest do zrzeszonych
i niezrzeszonych twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny.
Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycyjnej sztuki ludowej Kurpiów oraz popularyzacja tradycyjnych form sztuki ludowej.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje następujące dziedziny:
 • wycinanka – podpisana, oprawiona w folię lub koszulkę, rozmiar A3-A4
 • plecionkarstwo
 • bursztyniarstwo
 • ciasto obrzędowe
 • kierce
 • kwiaty (bibułkarstwo obrzędowe)
 • garncarstwo
 • rzeźba
 • tkactwo
 • haft
 • koronka
 • „z tradycją w nowoczesność” – twórczość plastyczna inspirowana kurpiowską sztuką ludową
 1. W każdej kategorii konkursowej uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
 2. Laureaci, którzy w roku ubiegłym zdobyli I miejsce w poszczególnych kategoriach przez okres dwóch lat nie mogą brać udziału w konkursie w danej kategorii.
 3. Praca powinna zawierać notę z informacją:
 • imię i nazwisko
 • adres
 • telefon, adres e – mail
 1. Prace należy dostarczyć do RCKK w Myszyńcu do dnia 31 lipca 2018r. do godz.15:00
 2. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane!
 3. Oceny prac i podziału nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Prace oceniane będą bez kategorii wiekowych.
 5. Wzornictwo i technika wykonania powinna być zgodna z tradycyjnymi wzorami występującymi na Kurpiach.
 6. Na konkurs przyjmowane będą prace nowe, wykonane na ten konkurs. Prace złożone w poprzednich edycjach konkursu będą odrzucone!
 7. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Prace zgłoszone w konkursie Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej im. Anny Kordeckiej będą umieszczone w publikacji pokonkursowej oraz na wystawie prac w Muzeum „Zagajnica Kurpiowska” przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu.

Odbiór prac konkursowych po 22 września 2018 r.